, , ,

Dani otvorenih vrata EU projekata

Edukativno-prezentacijski centar Natura SMŽ Pozivamo Vas…
,

22.05. Dan zaštite prirode RH

22.05. je Dan zaštite prirode RH, ali je i Međunarodni dan…
,

Svečano otvoren Edukativno-prezentacijski centar Natura SMŽ u Petrinji

Župan Ivan Celjak i ravnateljica Javne ustanove za upravljanje…

Bijela roda u Sisku

Sisak je grad okružen očuvanim nizinskim krajobrazom koje su…

Monitoring bregunica i pčelarica

Bogata ornitofauna na području Sisačko-moslavačke županije…

Kosci za kosce 2018.

U subotu 04.08.2018. godine u Veleševcu, na području Selca…

Aythya nyroca - patka njorka

Ekologija: Prebivaju u plitkim močvarama s bujnim vodenim raslinjem,…

Egretta alba - velika bijela čaplja

Ekologija: Gnijezde se na većim kopnenim ili priobalnim močvarama,…

Botaurus stellaris - bukavac

Ekologija: Obitava u nizinskim močvarnim područjima s gustom…

Ardeola ralloides - žuta čaplja

Ekologija: Obitavaju na plitkim močvarama, manjim barama, kanalima,…

Anas strepera - patka kreketaljka 

Ekologija: Gnijezdi na prostranim, plitkim, otvorenim slatkim…

Podiceps nigricolis - crnogrli gnjurac

Ekologija: Gnijezde se na plitkim, najčešće prostranim vodama,…

Gallinago gallinago - šljuka kokošica

Ekologija: Gnijezde se po močvarama, cretovima i vlažnim livadama…

Sylvia nisoria- pirgava grmuša

Ova ptica je izrazita selica, a zime provodi  u tropskim dijelovima…