Djelatnost ustanove

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije osnovana je Odlukom Županijske skupštine od 21. prosinca 2005. godine, i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije, a temeljem članka 72. Zakona o zaštiti prirode («Narodne novine» br. 70/05). Ustanova je započela s radom danom upisa u Sudski registar 21. kolovoza 2006. godine, pod matičnim brojem: 120004919 (temeljem članka 31. Zakona o ustanovama – «Narodne novine» br. 76/93).

Ustanova upravlja zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije (9 zaštićenih područja, zaštićene svojte i staništa, minerali, fosili, sigovine, speleološke objekti i dr., područjima Ekološke mreže) kroz Program zaštite, očuvanja, održavanja, promicanja i korištenja prirodnih vrijednosti prema zakonskim i podzakonskim propisima Republike Hrvatske, kao i međunarodnim propisima konvencijama i direktivama:

– Zakon o zaštiti prirode (NN br 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)
– Strategija i akcijski plan zaštite prirode RH za razdoblje od 2017. od 2025. godine (NN 72/2017)
– Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje poručjima ekološke mreže (NN 80/19, 119/23)
– Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/13 i 73/16)
– Pravilnik o popisu stanišnih tipova i karti staništa (NN 27/2021, 101/2022)
– Direktiva o staništima (Council Directive 92/43/EEC)
– Direktiva o pticama (Council Directive 79/409/EEC)

Osnovne djelatnosti Ustanove, koje se obavljaju kao javna služba su :

– praćenje i proučavanje stanje zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti iz nadležnosti Županije, te vođenje odgovarajuće evidencije o njima i njihovom stanju
– temeljem stručnih elaborata priprema i nadležnim tijelima Županije predlaganje akata o proglašenju zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti iz nadležnosti Županije
– pripremanje i nadležnim tijelima predlaganje mjere zaštite zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti i nadziranje njihovog izvršavanja
– pred nadležnim inspekcijskim tijelima pokretanje postupaka nadzora i poduzimanja mjera zaštite zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti
– briga o organizaciji pravilnog održavanja, zaštite i korištenja zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti
– pružanje stručne pomoći vlasnicima i korisnicima zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti u izvršavanju njihovih obveza prema zaštićenim prirodnim vrijednostima, a osobito davanjem stručnih mišljenja i naputaka
– priprema, organiziranje i provođenje aktivnosti promicanja zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti, kao dijela prirodne baštine Županije
– sudjeluje u izradi prostornih planova područja posebnih obilježja predlažući mjere zaštite zaštićenih područja i prirodnih vrijednosti
– obavljanje drugih stručnih poslova zaštite prirode iz djelokruga Županije.

Ustanova se financira iz proračuna Županije i drugih izvora sukladno zakonu (donacije putem natječaja, projekti i drugo).

Djelatnici:

Ravnatelj: Dragica Vugić, dipl.inž.biol.

Viši savjetnik za projekte: Kata Benac, dipl.inž.agr.vop.

Viši stručni suradnik za očuvanje prirodnih vrijednosti: Sandra Kalabić, mag.ing.sec.

Viši stručni suradnik za očuvanje prirodnih vrijednosti: Tea Jakobašić, mag.ing.urb.silv.

Glavni čuvar prirode: Zlatko Butina, mag.ing.silv.

Tajnik ravnatelja: Marijana Marković

Viši stručni suradnik – vodič edukator: Igor Žilić, mag.prim.educ.

Stručni suradnik – vodič edukator pripravnik: Matko Bešlić, bacc.ing.admin.chris.

Vodič edukator: Martina Vučak

Domar: Mirko Dragičević