Kosci za kosce 2018.

U subotu 04.08.2018. godine u Veleševcu, na području Selca uz rijeku Odru, održana je 10 manifestacija „Kosci za kosca“. Ovu manifestaciju provodi javna ustanova za zaštitu prirode Zagrebačke županije Zeleni prsten s ciljem očuvanja tradicije poljodjelskih radova košnje trave na posavskim livadama koje su stanište strogozaštićene vrste ptice kosac Crex crex . Na području Odranskog polja – Turopolja su očuvana staništa, livade košanice na kojima se gnijezdi ova ugrožena vrste ptice slične prepelici. Monitoringom su na području Zagrebačke županije Odranskog polja utvrđene 41 jedinke, a na području Odranskog polja u Sisačko-moslavačkoj županiji 7 jedinki. Livade košanice su važan segment biološke raznolikosti područja ekološke mreže NATURA 2000 Odransko polje HR2000415 i Turopolje HR1000003, a jedan od načina očuvanja ovih iznimnih vrijednosti su tradicionalne gospodarske djelatnosti kojima se bave stanovnici sela i manjih naselja koja okružuju područje Odranskog polja ekstenzivno stočarenje i tradicionalna poljoprivreda. Blizina velikih gradova Velike Gorice i Zagreba imaju i negativan utjecaj na opstojnost sela Posavine jer je prisutna depopulacija sela, zarastanje poljoprivrednih površina u šikaru, a time i smanjivanje staništa na kojima se gnijezdi kosac. Opstanak kosca ovisi o ljudima o očuvanju antropogenih staništa livada košanica, pa tako ova manifestacija koju zajednički provodi javna ustanova Zeleni prsten i LD Patka iz Veleševca pokazuje dobar primjer suradnje sa zajedničkim ciljem očuvanja ugrožene vrste, ali i etno nasljeđa Posavine i Turopolja.

Ovom prilikom je najavljen početak radova na izgradnji novog drvenog mosta na rijeci Odri u Selcu, čime će se omogućiti bolja povezanost područja i mogućnost razvoja novih sadržaja koji će doprinijeti boljem i kvalitetnijem životu ljudi na ovom području.

Izgradnja novog drvenog mosta će uz već izgrađeni drveni most na rijeci Odri u Sisačko-moslavačkoj županiji omogućiti i provođenje zajedničkih sadržaja razvoja turističkih sadržaja kao što su biciklističke staze koje će omogućiti predstavljanje svih vrijednosti Posavine i Turopolja, a to je uz očuvani krajobraz, bogata prirodna i kulturna baština.