Bijela roda u Sisku

Sisak je grad okružen očuvanim nizinskim krajobrazom koje su…

Monitoring bregunica i pčelarica

Bogata ornitofauna na području Sisačko-moslavačke županije…

Kosci za kosce 2018.

U subotu 04.08.2018. godine u Veleševcu, na području Selca…

Lycaena dispar – kiseličin vatreni plavac

Staništa leptira kiseličinog vatrenog plavca nizinske su vlažne…
,

Lutra lutra - vidra

Vidru nalazimo u svim vodenim sredinama gdje je visoka produktivnost…

Lucanus cervus - jelenak

Tipična staništa ove vrste predstavljaju kitnjakove kontinetalne…

Graphoderus bilineatus - dvoprugasti kozak

Dvoprugasti kozak je srednje veliki podvodni kukac dužine od…

Euphydryas aurinia - močvarna riđa

Staništa leptira močvarne riđe su vlažne vapnenjačke otvorene…
,

Emys orbicularis - barska kornjača

Emys orbicularis - barska kornjača Barska kornjača najčešće…

Pseudolysimachion longifolium - dugolisna čestoslavica

Ugrožena i strogo zaštićena vrsta  čija su staništa poplavne…

Galium rubioides- Kruta broćika

Galium rubioides - Kruta broćika - Strogo zaštićena i krtično…

Fritillaria meleagris - kockavica

Kockavica (Fritillaria meleagris L.) -je pravi ukras proljetnih…
,

Cerambyx cerdo – hrastova strizibuba

Velika hrastova cvilidreta svojom je biologijom dominantno vezana…