Očuvanje ekološke mreže jedan je od temeljnih ciljeva koje treba ostvariti provođenjem mjera utvrđenih Zakonom o zaštiti prirode (NN 80/13). Potrebno je osigurati očuvanje ciljnih vrsta i stanišnih tipova u povoljnom stanju i obnavljanjem onih stanišnih tipova čije je stanje narušeno.
Ekološku mrežu sa sustavom ekološki značajnih područja i ekoloških koridora proglasila je Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva kulture.
Ovom odredbom Republika Hrvatska se usklađuje s europskim zakonodavstvom u zaštiti prirode, a naročito:

Ekološka mreža je sustav najvrjednijih područja za ugrožene divlje svojte i stanišne tipove, koja su dostatno bliska i međusobno povezana koridorima, čime je omogućena međusobna komunikacija i razmjena vrsta.

NATURA 2000
NATURA 2000 je ekološka mreža Europske unije koju čine najznačajnija područja za očuvanje vrsta i stanišnih tipova. NATURA 2000 za Republiku Hrvatsku proglašena je 26. rujna 2013. godine, kada je Vlada Republike Hrvatske donijela Uredbu o ekološkoj mreži (NN 124/13).
Uredbom o ekološkoj mreži proglašena je ekološka mreža Republike Hrvatske koja je ujedno i ekološka mreža NATURA 2000. Za svako pojedino područje ekološke mreže utvrđene su ciljne vrste i stanišni tipovi, kao i kartografski prikaz ekološke mreže.
Ekološku mrežu čine:

Površina kopna RH (km2)

% kopna RH

Površina obalno more RH (km2)

% obalno more RH

Ukupna površina RH (km2)

% ukupne površine RH

Broj područja Natura 2000

pSCI

16059,57

28,38

4903,12

15,44

20962,69

23,73

742

SPA

17107,55

30,23

1040,13

3,28

18147,68

20,54

38

Natura 2000

20754,97

36,67

5204,63

16,39

25959,6

29,38

780

  • područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja divljih vrsta ptica koje su od interesa za Europsku uniju, kao i njihovih staništa, te područja značajna za očuvanje migratornih vrsta ptica, a osobito močvarna područja od međunarodne važnosti (Područja očuvanja značajna za ptice – POP), koja su sastavni dio Priloga III. Dijela 1. Uredbe,
  • područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja drugih divljih vrsta i njihovih staništa, kao i prirodnih stanišnih tipova od interesa za Europsku uniju (Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove – POVS), koja su sastavni dio Priloga III. Dijela 2. Uredbe.

Detaljni podaci o područjima ekološke mreže, uključujući i podatke o granicama područja, dostupni su putem GIS karte NATURA 2000 područja u Hrvatskoj.

 

Ekološka mreža NATURA 2000 na području Sisačko-moslavačke županije
Velika biološka i krajobrazna raznolikost Sisačko-moslavačke županije uvjetovala je uključivanje  21 područja u ekološku mrežu NATURA 2000.

NAZIV LOKACIJE

ZAŠTITA

OZNAKA LOKALITETA

POVRŠINA
ha

1. TUROPOLJE SPA HR1000003 20.058,30
2. DONJA POSAVINA SPA HR1000004 121.177,60
3. POILOVLJE S RIBNJACIMA SPA HR1000010 13.514,50
4. ODRANSKO POLJE pSCI HR2000415 13.683,50
5. LONJSKO POLJE pSCI HR2000416 51.151,40
6. SUNJSKO POLJE pSCI HR2000420 19.581,80
7. PETRINJČICA pSCI HR2000459 842,20
8. DOLINA UNE pSCI HR2000463 4.297,80
9. ŽUTICA pSCI HR2000465 4.698,30
10. KUPA pSCI HR2000642 5.176,60
11. CRET BLATUŠA pSCI HR2001001 42,00
12. ŠPILJA KOD ŠUŠNJARA pSCI HR2001193
13. ILOVA pSCI HR2001216 805,10
14. SAVA NIZVODNO OD HRUŠČICE pSCI HR2001311 12.971,20
15. ŠAŠEVA CRET pSCI HR2001331 21,10
16. PODRUČJE OKO ŠPILJE GRADUSA pSCI HR2001342 1.802,40
17. ZRINSKA GORA pSCI HR2001356 30.771,70
18. PODRUČJE OKO HRVATSKE KOSTAJNICE pSCI HR2001370 2.910,80
19. PODRUČJE UZ MAJU I BRUĆINU pSCI HR2001387 969,10
20. BIJELA pSCI HR2001403 83,20
21. MAJA pSCI HR2001406 24,60

SPA – područja važna za očuvanje ptica
pSCI – područje od europske važnosti na nacionalnoj evaluacijskoj listi područja N2000

Održivo korištenje zaštićenih prirodnih vrijednosti            
Održivo korištenje prirodnih dobara je korištenje prirodnih dobara na način i u obujmu koji ne vodi do njihova propadanja, nego se održava njihov potencijal kako bi se udovoljilo potrebama i težnjama sadašnjih i budućih naraštaja. Općenito je u korištenju prirodnih dobara i uređenju prostora obvezno primjenjivati načela, mjere i uvjete zaštite prirode, a kada se radi o zaštićenim prirodnim vrijednostima provode se posebne mjere (Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu NN 118/09).

 

Pogledajte kartu Ekološke mreže