Očuvanje ekološke mreže jedan je od temeljnih ciljeva koje treba ostvariti provođenjem mjera utvrđenih Zakonom o zaštiti prirode (NN 80/13). Potrebno je osigurati očuvanje ciljnih vrsta i stanišnih tipova u povoljnom stanju i obnavljanjem onih stanišnih tipova čije je stanje narušeno.
Ekološku mrežu sa sustavom ekološki značajnih područja i ekoloških koridora proglasila je Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva kulture.
Ovom odredbom Republika Hrvatska se usklađuje s europskim zakonodavstvom u zaštiti prirode, a naročito:

Ekološka mreža je sustav najvrjednijih područja za ugrožene divlje svojte i stanišne tipove, koja su dostatno bliska i međusobno povezana koridorima, čime je omogućena međusobna komunikacija i razmjena vrsta.

NATURA 2000
NATURA 2000 je ekološka mreža Europske unije koju čine najznačajnija područja za očuvanje vrsta i stanišnih tipova. NATURA 2000 za Republiku Hrvatsku proglašena je 26. rujna 2013. godine, kada je Vlada Republike Hrvatske donijela Uredbu o ekološkoj mreži (NN 124/13).
Uredbom o ekološkoj mreži proglašena je ekološka mreža Republike Hrvatske koja je ujedno i ekološka mreža NATURA 2000. Za svako pojedino područje ekološke mreže utvrđene su ciljne vrste i stanišni tipovi, kao i kartografski prikaz ekološke mreže.
Ekološku mrežu čine:

Površina kopna RH (km2)

% kopna RH

Površina obalno more RH (km2)

% obalno more RH

Ukupna površina RH (km2)

% ukupne površine RH

Broj područja Natura 2000

SCI

16059,57

28,38

4903,12

15,44

20962,69

23,73

742

SPA

17107,55

30,23

1040,13

3,28

18147,68

20,54

38

Natura 2000

20754,97

36,67

5204,63

16,39

25959,6

29,38

780

  • područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja divljih vrsta ptica koje su od interesa za Europsku uniju, kao i njihovih staništa, te područja značajna za očuvanje migratornih vrsta ptica, a osobito močvarna područja od međunarodne važnosti (Područja očuvanja značajna za ptice – POP), koja su sastavni dio Priloga III. Dijela 1. Uredbe,
  • područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja drugih divljih vrsta i njihovih staništa, kao i prirodnih stanišnih tipova od interesa za Europsku uniju (Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove – POVS), koja su sastavni dio Priloga III. Dijela 2. Uredbe.

Detaljni podaci o područjima ekološke mreže, uključujući i podatke o granicama područja, dostupni su putem GIS karte NATURA 2000 područja u Hrvatskoj.