Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15.)

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.
Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“
Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županiji:

– pisanim putem na adresu:
Trg grodova Erdödyja 17
44317 Popovača

– putem elektroničke pošte na adresu:
jupriroda.smz@sk.t-com.hr

– telefaksom na broj:
044/ 679-147

– telefonom na broj:
– telefonom na broj: 044/679-122

– usmenim putem:
Trg grodova Erdödyja 17
44317 Popovača

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak
7:30 do 15:30 sati

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.
Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno Kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Povezani dokumenti


Dokumenti Ustanove:

Financijski izvještaj za 2022. g.

Bilješke 2022

Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8.0.3 (7)

Potvrda (6)

Referentna stranica

 

Financijski izvještaj za 2021. g.

Bilješke 2021
Obrasci financijskih izvještaja v.7.0.4
Potvrda o predaji Fina

 

Financijski izvještaj za 2020. g.

        Bilješke uz financijski izvještaj 2020
        JU 2020 OBRAČUN
        JU Referentna stranica 2020
        Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju

 

Financijski izvještaj za 2019. g.

JU BILJEŠKE
JU 2019 OBRAČUN
JU SMŽ REFERNTNA STRANICA 2019
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju

Registar ugovora 2019. g


Izvještaji proračuna 2018. g

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Godišnje izvješće.csv
Godišnje izvješće.pdf


Financijski izvještaji za 2017. g.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Godišnje izvješće (.pdf)
Godišnje izvješće (.xls)