LONJSKO POLJE – HR2000416

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove – POVS (SCI)

Površina: 51126.05 ha

Karakteristike područja

Lonjsko polje nalazi se na aluvijalnoj ravnini rijeke Save, u središnjem dijelu Posavlja. To je najveća zaštićena poplavna površina podunavskog područja, s vrijednim krajobraznim i ekološkim značajkama. Područje Parka može biti potopljeno u bilo koje doba godine. Takav vodni režim utjecao je na razvoj mozaika različitih tipova staništa i zajednica tipičnih za poplavne prostore. Područje karakterizira raznolikost močvarnih šuma, travnjaka, livada i zajednica vodenih biljaka, redovito poplavljene šume hrasta lužnjaka, slikoviti vlažni travnjaci čija mreža vodenih tijela i starih kuća povećava atraktivnost krajolika. Tisuće hektara ovih vlažnih pašnjaka, još uvijek na tradicionalan način, vode nas na putovanje natrag u vrijeme, na europski krajolik kakav je bio davno. Prostori, ribnjaci i vlažne livade su staništa ptica, kao što su patka žličarka, mala bijela čaplja, patka njorka, orao štekavac, orao kliktaš, crna roda, kosac i bjelobrada čigra, vrste koje su rijetke ili izumrle u mnogim dijelovima Europe , Osim tradicionalnog načina života i očuvane autohtone pasmine domaćih životinja, kao što su Posavski konj i Turopoljska svinja, očuvana je i tipična arhitektura Posavine (više od 200 godina stare drvene kuće). Zbog toga je selo Krapje zaštićeno kao selo graditeljske baštine. Mnoga gnijezda roda na krovovima kuća pokazuju da je odnos između prirode i ljudi još uvijek skladan. Zbog velikog broja tih gnijezda, selo Čigoć proglašeno je europskim selom roda.

Ovaj park prirode nalazi se na popisu močvarnih područja od međunarodne važnosti (Ramsarska konvencija iz 1993. godine). Neke parkovne površine, Krapje đol i Rakita, zaštićene su kao Specijalni ornitološki rezervat, dok je cijeli Park bio uvršten kao važno područje za ptice u Europi ( IBA)

Područje rijeke Save leži na kvartarnim naslagama (ne-karbonatni les, jezerski sedimenti i aluvijalni talog Sava terasa, proluvij, aluvijalni materijal iz rijeka i potoka) koji grade široku dolinu rijeke Save i njezinih pritoka. Dominantna tla su fluvisol, močvarni vertični glej i pseudoglej na visoravni.

 

Vrste iz članka 4. Direktive 2009/147 / EC i navedene u Dodatku II Direktive 92/43 / EEC

GRUPA KOD ZNANSTVENI NAZIV HRVATSKI NAZIV
V 1188 Bombina bombina crveni mukač
V 1167 Triturus carnifex veliki vodenjak
V 1993 Triturus dobrogicus podunavski vodenjak
R 5297 Cobitis elongatoides vijun
R 1145 Misgurnus fossilis piškur
R 5339 Rhodeus amarus gavčica
R 2011 Umbra krameri crnka
N 1088 Cerambyx cerdo velika hrastova strizibuba
N 1082 Graphoderus bilineatus dvoprugasti kozak
N 1042 Leucorrhinia pectoralis veliki tresetar
N 1083 Lucanus cervus jelenak
N 1060 Lycaena dispar kiseličin vatreni plavac
S 1308 Barbastella barbastellus širokouhi mračnjak
S 1337 Castor fiber europski dabar
S 1355 Lutra lutra vidra
B 1428 Marsilea quadrifolia četverolisna raznorotka
G 1220 Emys orbicularis barska kornjača

Grupa: V = Vodozemci, P = Ptice, R = Ribe, N = Nekralježnjaci, S = Sisavci, B = Biljke, G = Gmazovi