Entries by admin2

Pseudolysimachion longifolium – dugolisna čestoslavica

Ekologija: Biljka raste na vlažnim livadama, u jarugama, poplavnim šumama, močvarama i na obalama rijeka, do nadmorske visine od 300 metara. Zabilježena je u zajednicama Serrulato-Plantaginetum altissimae i Ventenato-Trifolietum pallidi. Nacionalna klasifikacija staništa: C.2.2.1.1. Livade pilice i visokog trpuca (As. Serratulo-Plantaginetum altissimae Ilijanić 1968) C.2.2.1.3. Poplavne livade ljekovite milice i ranog šaša (As. Gratiolo officinalis-Caricetum […]

Menyanthes trifoliata – močvarna trolistica

Ekologija: Nastanjuje močvare, cretove i cretne livade, u zajednicama razreda Scheuchzerio-Caricetea fuscae. Nacionalna klasifikacija staništa: C.1.1.1. Bazofilni cretovi (niski cretovi) (Sveza Caricion davallianae Klika 1934) C.1.2.1.1. Cret bijele šiljkice (As. Rhynchosporetum albae W. Koch 1926) Uzroci ugroženosti: Promjene ekoloških uvjeta na staništu zbog melioracijskih zahvata (isušivanje močvarnih staništa).

Marsilea quadrifolia – četverolisna raznorotka

Ekologija: Uspjeva na muljevitim ili muljevito-pjeskovitim mjestima, izvrgnutim periodičnom poplavljivanju, koja ljeti povremeno i presušuju. Staništa su najčešća u nizinskim područjima, uz bare, ribnjake, mrtve riječne rukavce, grabe i sl. Karakteristična je vrsta reda Isoëtetalia i dolazi u sastavu zajednica razreda Isoëto-Nanojuncetea. Stanište prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa: A.4.2.1.3. Zajednica jajaste jezernice i trožiljnog ljubora (As. […]

Hibiscus trionum – vršačka sljezolika

Ekologija: Vrsta raste uz putove i nasipe, u voćnjacima i vinogradima. Karakteristična je vrsta asocijacije okopavina submediteranskih korova Hibisco-Sorghetum halepensis H-ić et Hodak (sveze Diplotaxidion Br.-Bl., reda Chenopodietalia Br.-Bl. i razreda Chenopodietea Br.-Bl.), koja je jedinstvena po tome što povezuje listopadna i vazdazelena područja primorja. Vrsta se pojavljuje i u korovnim zajednicama okopavina kontinentalnih područja […]

Eriophorum latifolium – širokolisna suhoperka

Ekologija: Raste na cretovima, močvarnim livadama, s vodom umjereno bogatom bazama. Poznata iz zajednice Drosero-Caricetum echinatae Ht. (1950) 1962, razreda Scheuchzerio-Cariceeta fuscae Nordhagen (1936) 1937, te u sastavu zajednica sveze Calthion. Stanište prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa: C.1.1.1.2. Dinarski bazofilni cretovi suhoperke (As. Eriophoro-Caricetum paniceae Horvat 1964) C.1.2.1.2. Cret zvjezdastog šaša i rosike (As. Drosero-Caricetum stellulatae […]

Carex nigra – crnkasti šaš

Ekologija: Vrsta raste pretežno na cretnim podvirnim tlima kisele reakcije u vegetaciji niskih i prijelaznih cretova (razred Scheuchzerio-Caricetea nigrae), u zajednicama Rynchosporetum albae, Drosero-Caricetum stellulatae, sastojinama vrste Carex nigra (L.) Reichard, a rjeđe i na močvarnim travnjacima. Stanište prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa: C.1.2.1. Prijelazni cretovi bijele šiljkice (Sveza Rhynchosporion albae W. Koch 1926. C.2. Higrofilni […]

Carex flava – žuti šaš

Ekologija: Vrsta raste pretežito na bazičnim do kiselim, pjeskovitim do glinastim, močvarnim i tresetnim tlima, u zajednicama niskih i prijelaznih cretova razreda Scheuchzerio-Caricetea fuscae, na močvarnim travnjacima reda Molinetalia, a rjeđe i na vlažnim travnjacima trave tvrdače (Nardion). Stanište prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa: C.1.1.1. Bazofilni cretovi (niski cretovi) (Sveza Caricion davallianae Klika 1934) C.1.2. Acidofilni […]

Carex echinata – zvjezdasti šaš

Ekologija: Vrsta uspjeva na cretnim tlima, kisele do bazične reakcije, u vegetaciji niskih i prijelaznih cretova razreda Scheuchzerio-Caricetea, a rjeđe i u močvarnim zajednicama reda Molinietalia. Stanište prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa: C.1.1.1.1. Cretovi crnkaste šiljevine (As. Orchidi-Schoenetum nigricantis Oberd. 1957) C.1.1.1.5. Cretovi cretnog šaša (As. Caricetum davallianae W. Koch 1928) C.1.2.1. Prijelazni cretovi bijele šiljkice […]

Trglochin palustris – močvarna brula

Ekologija: Raste pretežito na močvarnom, tresetnom tlu, u vegetaciji bazofilnih niskih cretova. Najčešća je u zajednici Carici-Blysmetum compressi i srodnim zajednicama (sveza Caricion davallianae), rjeđe i na drugim močvarnim staništima. Stanište prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa: C.1.1.1. Bazofilni cretovi (niski cretovi) (Sveza Caricion davallianae Klika 1934) Uzroci ugroženosti: Male populacije na fragmentiranim staništima, progresivna vegetacijska sukcesija, […]

Scirpus mucronatus – bodljasti oblić

Ekologija: Razvija se na vlažnim poplavnim livadama i mjestima gdje se zadržava voda. U Hrvatskoj je zabilježena unutar livadne zajednice Agrosti-Hordeetum secalini Ilijanić 1959. Stanište prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa: C.2.2.5. Zajednice s blijedom djetelinom (Sveza Trifolion pallidi Ilijanić 1969) Uzroci ugroženosti: Njezina ugroženost je na prirodnim staništima ponajviše uzrokovana djelovanjem čovjeka, i to isušivanjem močvara […]