Entries by admin2

Otvorenje izložbe “Kulturni krajolik Zrinska gora”

  Dani europske baštine najrasprostranjenija su participativna kulturna manifestacija u Europi. Inicijativa započeta 1985. godine od strane Vijeća Europe održava se i ove godine sa zajedničkom temom Baština i priroda: krajolik mogućnosti. Temom se želi naglasiti povezanost čovjeka s prirodom te potreba za istraživanjem njezinih raznolikosti i kulturnih vrijednosti s ciljem očuvanja prirode, baštine i […]

Posjet LIFE projektima u Sloveniji i Italiji

U sklopu EU projekta Jačanje kapaciteta za Nacionalnu kontakt točku (NCP) za projekt LIFE u Hrvatskoj posjećeni su uspješno odrađeni projekti u Sloveniji (područje Ljubljane i Kopra) i Italiji (područje Mantove i Trenta) u organizaciji HR NCP tima. Posjeta projektima započela je u Šumarskom institutu Slovenije sa prezentacijom projekata nadzora i očuvanja vuka i medvjeda te […]

PAKRA I BIJELA – HR2001330

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove – POVS (SCI) Površina:  144,19 ha Karakteristike područja Pakra je rijeka u središnjoj Hrvatskoj, okružena grebenovima Papuka i Ravne Gore. Bijela je pritok rijeke Pakre. Litostratigrafske jedinice zastupljene na ovom području su ordovicijski, silurijski i devonski graniti, permske klastične stijene, trijaske karbonatne naslage i dolomiti. Također, prisutni su […]

PODRUČJE UZ MAJU I BRUĆINU – HR2001387

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove – POVS (SCI) Površina:  997,13 ha Karakteristike područja Područje se nalazi jugoistočno od grada Gline i pokriva područje rijeke Maje i Brućine. Litostratigrafske jedinice zastupljene na ovom području su holocenske aluvijalne naslage. Također, prisutni su fluvialni procesi. Dominantno tlo na ovom području je močvarni glej djelomično hidromelioriran.   […]

PODRUČJE OKO HRVATSKE KOSTAJNICE – HR2001370

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove – POVS (SCI) Površina:  2 921,43 ha Karakteristike područja Područje se nalazi neposredno iznad grada Hrvatske Kostajnice, a posebno je značajno stanište za očuvanje šišmiša, posebno za vrste: Rhinolophus ferrumequinum i Myotis emarginatus. Litostratigrafske jedinice zastupljene na ovom području su miocenski vapnenac i klastične stijene, klastične stijene, holocenske […]

ZRINSKA GORA – HR2001356

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove – POVS (SCI) Površina: 30 772,03 ha Karakteristike područja Zahvaljujući geobotaničkom položaju i izraženom reljefu, litopedološkoj strukturi i različitim klimatskim utjecajima Zrinska gora je bogata florom i vegetacijom ovog kraja. Prema flornim geoelementima šumska vegetacija Zrinske gore pripada središnjoj provinciji s slabim dinarskim utjecajem. Zrinska gora ima tipični ispresjecani reljef s […]

PODRUČJE OKO ŠPILJE GRADUSA – HR2001342

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove – POVS (SCI) Površina:  1 811,35 ha Karakteristike područja U selu Velika Gradusa nalazi se špilja Gradusa ukupne dužine 455 metara. U procesu karstifikacije stijena došlo je do stvaranja podzemnih šupljina koje se formiraju taloženjem sedimenata koji su nekoć pokrivali regiju. Ulaz u špilju dolazi iz napuštenog kamenoloma. […]

ŠAŠEVA CRET – HR2001331

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove – POVS (SCI) Površina:  22,34 ha Karakteristike područja Mjesto se nalazi u neposrednoj blizini grada Gline i uključuje dva creta. Veći je relativno dobro očuvana zajednica Drosero – Caricetum stellulatae s tipičnim cretnim vrstama kao Drosera rotundifolia, Carex stellulata, Eriophorum angustifolium, Rhynchospora alba. Također, ovaj cret je domaćin […]

SAVA NIZVODNO OD HRUŠČICE – HR2001311

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove – POVS (SCI) Površina:  13 157,31 ha Karakteristike područja Rijeka Sava kod Hruščice mijenja svoj tok od brzog u gornjeg dijelu prema sporom u donjem dijelu, a to je jedini preostali dio rijeke s dobro razvijenim šljunkovitim otocima i obalama. Predstavlja značajno stanište za brojne vrste riba.   […]

ILOVA – HR2001216

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove – POVS (SCI) Površina: 839,81 ha Karakteristike područja Ilova je rijeka, lijeva pritoka rijeke Lonje. Vrlo je važna za područje Moslavine jer omogućuje opskrbu kvalitetnom pitkom vodom. Njezino ušće u rijeku Lonju nalazi se u Parku prirode Lonjsko polje.   Vrste iz članka 4. Direktive 2009/147 / EC i […]