Entries by admin2

C.2.3.2.1. Srednjoeuropske livade rane pahovke

C.2.3.2.1. Srednjoeuropske livade rane pahovke (As. Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. ex Scherrer 1925) – Navedena zajednica predstavlja najvažniju livadu-košanicu atlantskog dijela Srednje Europe. U Hrvatskoj postiže svoju istočnu granicu. Razvija se, u pravilu, izvan dohvata poplavnih voda. U florističkom sastavu ističu se Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens, Crepis biennis, Tragopogon pratensis, Knautia pratensis, Heracleum sphondilium i niz […]

C.2.3.1.2. Livade grozdastog ovsika i trave krestac

C.2.3.1.2. Livade grozdastog ovsika i trave krestac (As. Bromo-Cynosuretum cristati H-ić. 1930) – To je u nizinskom dijelu Posavine i dijelu Podravine vrlo rasprostranjena livadna zajednica, dok je u Lici rijetka. Razvija se na onim ravnim površinama koje su tijekom proljeća privremeno plavljene. U to vrijeme slijede tri aspekta – bijeli s Cardamine pratensis, žuti […]

C.2.3. Mezofilne livade Srednje Europe

C.2.3. Mezofilne livade Srednje Europe (Red ARRHENTHERETALIA Pawl. 1928) – Pripadaju razredu MOLINIO-ARRHENATHERETEA R. Tx. 1937. Navedene zajednice predstavljaju najkvalitetnije livade košanice razvijene na površinama koje su često gnojene i kose se dva do tri puta godišnje. Ograničene su na razmjerno humidna područja od nizinskog do gorskog vegetacijskog pojasa.

C.2.2.5.1. Livade rosulje i divljeg ječma

C.2.2.5.1. Livade rosulje i divljeg ječma (Agrostidi-Hordeetum secalini Ilijanić 1959) – Ta je zajednica zabilježena u zapadnom dijelu brodske Posavine. Razvija se na teškim, slabo propusnim tlima s velikim kapacitetom za vodu. U florističkom sastavu dominiraju vrste Hordeum secalinum i Agrostis canina.

C.2.2.4.2. Livade trobridog i lisičjeg šaša

C.2.2.4.2. Livade trobridog i lisičjeg šaša (As. Caricetum tricostato-vulpinae H-ić. 1930) – U florističkom sastavu navedene izrazito vlažne livadne zajednice dominiraju dva šaša – Carex gracilis subsp. tricostata i Carex vulpina, a pridolaze Deschampsia caespitosa, Succisella inflexa, Gratiola officinalis, Cardamine pratensis. Razvija se u većim ili manjim, plitkim depresijama unutar mezofilnih livada, u kojima tijekom […]

C.2.2.4.1. Livade busike

C.2.2.4.1. Livade busike (As. Deschampsietum caespitosae H-ić. 1930) – Vrlo značajna zajednica vlažnih livada za koje je značajna izmjena vlažne i suhe faze tla, što na izrazito glinastim tlima uvjetuje pojavu posebnih tvorevina koje je Gračanin označio imenom “džombe”. Tomu doprinose i veliki busenovi “busike”. Zajednica se razvija u nizinskom, kontinentalnom dijelu Hrvatske, odakle je […]

C.2.2.3.3. Pašnjak rosulje i sivozelenog sita

C.2.2.3.3. Pašnjak rosulje i sivozelenog sita (As. Agrostidi-Juncetum conglomerati Šegulja 1974) – Za razvitak navedene zajednice presudnu ulogu ima vodni režim staništa. U proljeće i jesen voda se nalazi na površini, dok se tijekom ljeta nešto snizi. U florističkom sastavu ističu se Juncus conglomeratus, Agrostis canina, Carex panicea, Senecio aquaticus, Lysimachia vulgaris, Equisetum palustre.

C.2.2. Vlažne livade Srednje Europe

C.2.2. Vlažne livade Srednje Europe (Red MOLINIETALIA W. Koch 1926) – Pripadaju razredu MOLINIO-ARRHENATHERETEA R. Tx. 1937. Navedeni skup predstavlja higrofilne livade Srednje Europe koje su rasprostranjene od nizinskog do brdskog vegetacijskog pojasa.

C.1.2.1.1. Cret bijele šiljkice

C.1.2.1.1. Cret bijele šiljkice (As. Rhynchosporetum albae W. Koch 1926) – Ova značajna zajednica Srednje Europe u Hrvatskoj je reliktna i vrlo rijetka, poznata s malog broja nalazišta i fragmentarno razvijena, te je na većini lokaliteta već nestala. Svojstvene vrste su Rhynchospora alba, Agrostis canina i Sphagnum spp.