Entries by admin2

Chalcalburnus chalcoides – velika pliska

Kategorija ugroženosti: VU – rizična populacija. Ekologija: Velika pliska je bentopelagička riba koja živi u slatkoj i bočatoj vodi i zadržava se u jatima. Živi u rijekama i jezerima, a najviše voli mjesta gdje ima dovoljno otopljenog kisika, gdje je voda hladnija, a dno kamenito Uzroci ugroženosti : onečišćenje voda i regulacije vodotoka.

Umbra krameri – crnka

Ekologija: Ovo je vrsta koja naseljava močvarna i poplavna staništa. Voli stajaće vode, gusto zarasle vodenim biljem, kojima su dna prekrivena debelim slojem organskoga mulja. Boravi u vodi temperature 5 – 24°C. Ako se nađe u nepovoljnim životnim uvjetima, ukopava se u supstrat (mulj). Hrani se pretežito ličinkama vodenih kukaca, malim rakovima i ostalim vodenim […]

Maculinea alcon

Ekologija: Stanište su mu vlažne livade s biljkom hraniteljicom i mravinjacima vrste Myrmica scabrinodis. Biljka hraniteljica je sirištara Gentiana pneumonanthe (por. Gentianaceae). Veliki je dio ekologije i dalje nepoznat. Vrsta ima jednu generaciju godišnje, koja se pojavljuje od lipnja do srpnja. Razlozi ugroženosti: Vrsta je ugrožena zbog promjena u širenju poljoprivrednog zemljišta na račun vlažnih […]

Gymnocephalus schraetser – prugasti balavac

Ekologija: Živi u manjim jatima u zoni mrene, deverike, ali i u riječnim ušćima. Preferira hladniju, čistu vodu s dosta kisika i obično se zadržava u dubljim dijelovima, na mjestima gdje je dno šljunkovito ili pjeskovito. Podnosi raspon temperature vode od 4 do 18°C. Hrani se različitim pridnenim beskralješnjacima (maločetinaši, rakušci, ličinke kukaca) i jajima […]

Aythya nyroca – patka njorka

Ekologija: Prebivaju u plitkim močvarama s bujnim vodenim raslinjem, prošaranim tršćacima i rogozicima, šaranskim ribnjacima, sporo tekućim kanalima, mirnim rijekama i rukavcima. Iako spadaju u skupinu pataka ronilica, trebaju obilno vodeno raslinje i plitku vodu (slatku ili slanu). Izbjegavaju brze tekućice i duboke slabo produktivne vode. Izvan sezone gniježđenja borave i na većim jezerima, lagunama […]

Egretta alba – velika bijela čaplja

Ekologija: Gnijezde se na većim kopnenim ili priobalnim močvarama, ušćima rijeka i jezerima obala obraslih bujnim raslinjem. Za gniježđenje trebaju prostrane tršćake ili rogozike,  rjeđe se gnijezde i na grmlju ili niskom drveću. Druževne su tijekom cijele godine. Gnijezda su ili raspršena ili u malim skupinama. Hrane se u močvarama, šaranskim ribnjacima, vlažnim ili poplavnim […]

Botaurus stellaris – bukavac

Ekologija: Obitava u nizinskim močvarnim područjima s gustom i visokom močvarnom vegetacijom, posebno u prostranim tršćacima: prostrane bare i močvare, obale sporotekućih rijeka obrasle gustim močvarnim raslinjem, jezera, ušća i šaranski ribnjaci. Nisu druževni. Pretežito se hrane ribom, vodozemcima i kukcima, ali i raznim beskralježnjacima (crvima, pijavicama, mekušcima, račićima, paucima), gušterima, zmijama te malim pticama […]

Ardeola ralloides – žuta čaplja

Ekologija: Obitavaju na plitkim močvarama, manjim barama, kanalima, riječnim ušćima, ribnjacima i drugim vodama obala obraslih gustom trskom ili rogozom, često s grmljem i niskim drvećem. Gnijezde se kolonijalno, najčešće su gnijezda raspršena ili u malim skupinama u mješovitim kolonijama s ostalim čapljama, žličarkama ili ibisima. Gnijezda grade u trsci ili na niskom drveću i […]

Anas strepera – patka kreketaljka 

Ekologija: Gnijezdi na prostranim, plitkim, otvorenim slatkim ili bočatim vodama s bujnim obalnim i podvodnim raslinjem: visoko produktivnim jezerima, šaranskim ribnjacima, zaraslim šljunčarama. Zimi se zadržava u plitkim dijelovima močvara, jezera, ušća ili u plitkim uvalama u priobalju. Razlozi ugroženosti: Nestajanje močvarnih područja, propadanje šaranskih ribnjaka, lov i krivolov.

Podiceps nigricolis – crnogrli gnjurac

Ekologija: Gnijezde se na plitkim, najčešće prostranim vodama, obraslim bujnom podvodnom vegetacijom: bare, močvare, rubni dijelovi rijeka i jezera. Razlozi ugroženosti: Ugroženi su nestankom močvarnih staništa i šaranskih ribnjaka te lovom i krivolovom.