ODRANSKO POLJE – HR2000415

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove – POVS (SCI)

Površina: 13736.58 ha

Karakteristike područja

Područje predstavljaju staništa travnjaka i šume hrasta lužnjaka. Zajedno s obližnjim mokrim travnjacima i rijekom Odra vrlo su važna staništa za neke od europskih ugroženih vrsta ptica poput orla štekavca – Haliaeetus albicilla (koji gnijezdi u šumi) i kosca – Crex crex (ovi mokri travnjaci su jedno od najvažnijih staništa ove vrste), Također je vrijedno područje za uzgoj stoke zbog brojnih pašnjaka (još uvijek dobro očuvanih ekstenzivnih pašnjaka). Odransko polje predstavlja veliki dio sustava obrane od poplave srednje Posavine. U europskom kontekstu, ovo retencijsko područje je pozitivan primjer za zaštitu od poplava. Ovo je područje zaštite od poplava važno ne samo za Hrvatsku, već i za Sloveniju i Bosnu. Neke od zaštićenih vrsta koje se nalaze na ovom mjestu su kockavica – Fritillaria meleagris, mnoge vrste orhideja sp., četverolisna raznorotka – Marsilea quadrifolia, 12 vrsta vodozemaca, 7 vrsta gmazova, 38 vrsta gnijezdećih ptica i 31 vrsta sisavaca.

Litostratigrafske jedinice zastupljene na ovom području su holocenski aluvijalni nanosi (šljunak, pijesak, mulj i glina) i močvarne naslage (glina). Dominantna tla su glejna tla, černozemi i eutrični, mollični, kalcificni gleizoli.

 

Vrste iz članka 4. Direktive 2009/147 / EC i navedene u Dodatku II Direktive 92/43 / EEC

GRUPA KOD ZNANSTVENI NAZIV             HRVATSKI NAZIV
V 1188 Bombina bombina crveni mukač
V 1193 Bombina variegata žuti mukač
V 1167 Triturus carnifex veliki vodenjak
V 1993 Triturus dobrogicus podunavski vodenjak
N 1088 Cerambyx cerdo velika hrastova strizibuba
N 1065 Euphydryas aurinia močvarna riđa
N 1082 Graphoderus bilineatus dvoprugasti kozak
N 1083 Lucanus cervus jelenak
N 1060 Lycaena dispar kiseličin vatreni plavac
S 1308 Barbastella barbastellus širokouhi mračnjak
S 1337 Castor fiber europski dabar
S 1355 Lutra lutra vidra
S 1321 Myotis emarginatus riđi šišmiš
S 1304 Rhinolophus ferrumequinum veliki potkovnjak
B 1428 Marsilea quadrifolia četverolisna raznorotka
B 1220 Emys orbicularis barska kornjača

Grupa: V = Vodozemci, P = Ptice, R = Ribe, N = Nekralježnjaci, S = Sisavci, B = Biljke, G = Gmazovi