POILOVLJE S RIBNJACIMA – HR1000010

Područje očuvanja značajno za ptice – POP (SPA)

Površina: 13541.14 ha

Karakteristike područja

Područje se sastoji od tri kompleksa šaranskih ribnjaka (Končanica, Garešnica i Poljana) uz rijeku Ilovu. Ribnjaci imaju dobro razvijenu vegetaciju pod vodom i na vodi i okruženi su šumom hrasta lužnjaka, vlažnim livadama i mozaičkim krajolikom. Važno je gnijezdilište za ptice močvarice, kao i mjesto zaustavljanja tijekom migracije. Ptice također zimuju na ribnjacima dokle god nisu zamrznuta tijekom hladnog vremena. Okolno područje je važno za uzgoj bijele rode.

Litostratigrafske jedinice zastupljene na ovom području su les i holocenske aluvijalne naslage (šljunak, pijesak, mulj i glina). Tla su vlažna tla Pseudoglej-glej djelomično hidroamelirana, vertični glej, pseudoglej na platou-površini (obično praškasta glina i vodonepropusni sloj je ilovača),  luvisol na lesu.

 

Vrste iz članka 4. Direktive 2009/147 / EC i navedene u Dodatku II Direktive 92/43 / EEC

GRUPA KOD ZNANSTVENI NAZIV HRVATSKI NAZIV
P A293 Acrocephalus melanopogon crnoprugasti trstenjak
P A229 Alcedo atthis vodomar
P A054 Anas acuta patka lastarka
P A056 Anas clypeata patka žličarka
P A052 Anas crecca kržulja
P A050 Anas penelope patka zviždara
P A053 Anas platyrhynchos divlja patka
P A055 Anas querquedula patka pupčanica
P A051 Anas strepera patka kreketaljka
P A043 Anser anser divlja guska
P A039 Anser fabalis guska glogovnjača
P A089 Aquila pomarina orao kliktaš
P A029 Ardea purpurea čaplja danguba
P A024 Ardeola ralloides mala žuta čaplja
P A059 Aythya ferina glavata patka
P A061 Aythya fuligula krunasta patka
P A060 Aythya nyroca patka njorka
P A021 Botaurus stellaris bukavac nebogled
P A067 Bucephala clangula patka batoglavica
P A196 Chlidonias hybridus bjelobrada čigra
P A197 Chlidonias niger crna čigra
P A031 Ciconia ciconia bijela roda
P A030 Ciconia nigra crna roda
P A081 Circus aeruginosus eja močvarica
P A082 Circus cyaneus eja strnjarica
P A084 Circus pygargus eja livadarka
P A036 Cygnus olor crvenokljuni labud
P A238 Dendrocopos medius crvenoglavi djetlić
P A429 Dendrocopos syriacus sirijski djetlić
P A236 Dryocopus martius crna žuna
P A027 Egretta alba velika bijela čaplja
P A026 Egretta garzetta mala bijela čaplja
P A321 Ficedula albicollis bjelovrata muharica
P A125 Fulica atra crna liska
P A153 Gallinago gallinago šljuka kokošica
P A075 Haliaeetus albicilla orao štekavac
P A022 Ixobrychus minutus čapljica voljak
P A338 Lanius collurio rusi svračak
P A339 Lanius minor sivi svračak
P A156 Limosa limosa crnorepa muljača
P A246 Lullula arborea ševa krunica
P A272 Luscinia svecica modrovoljka
P A073 Milvus migrans crna lunja
P A058 Netta rufina patka glogoljica
P A160 Numenius arquata veliki pozviždač
P A023 Nycticorax nycticorax gak
P A094 Pandion haliaetus bukoč
P A072 Pernis apivorus škanjac osaš
P A151 Philomachus pugnax pršljivac
P A234 Picus canus siva žuna
P A034 Platalea leucorodia čaplja žličarka
P A120 Porzana parva siva  štijoka
P A119 Porzana porzana riđa štijoka
P A118 Rallus aquaticus kokošica
P A193 Sterna hirundo crvenokljuna čigra
P A161 Tringa erythropus crna prutka
P A166 Tringa glareola prutka migavica
P A164 Tringa nebularia krivokljuna prutka
P A162 Tringa totanus crvenonoga prutka
P A142 Vanellus vanellus vivak pozviždač

Grupa: V = Vodozemci, P = Ptice, R = Ribe, N = Nekralježnjaci, S = Sisavci, B = Biljke, G = Gmazovi