DONJA POSAVINA – HR1000004

Područje očuvanja značajno za ptice – POP (SPA)

Površina: 121053.27 ha

Karakteristike područja

Ovo je jedno od rijetkih sačuvanih vlažnih staništa u Europi. To je vrlo reprezentativan primjer opsežne riječne poplavne površine (koristi se kao prirodno retencijsko područje u svrhu zaštite od poplava), pokriveno mješavinom aluvijalnih šuma, mokrim travnjacima, vodotocima, riječnim rukavcima i drugim močvarnim staništima. Postoje brojna privremena i stalna vodna tijela: ribnjaci, bare, riječni rukavci, jame, rijeke (Sava, Lonja i druge manje rijeke), kanali (Strug, Trebež), itd. Najvažniji dijelovi tog područja su Park prirode Lonjsko polje i šaranski ribnjaci Lipovljani i Vrbovljani. Važno je područje za gnježđenje čaplji, žličarke, bijele rode i kosca. Šume na ovom području su važna mjesta za razmnožavanje orla štekavca, orla kliktaša, crne rode, crvenoglavog djetlića i bjelovrate muharice. U području redovito obitava 20.000 ptica močvarica tijekom migracije i zimovanja.

Područje obuhvaća Park prirode Lonjsko polje koji je proglašen Ramsarskim područjem.

Litostratigrafske jedinice zastupljene na ovom području su pleistocensko zemljište, močvarni les i holocenske aluvijalne naslage (šljunak, pijesak, mulja i glina) i eluvijalno-iluvijalne naslage (mulj, pijesak i šljunak). Karakterističan je fluvialni zemljišni tok s krivudavim rijekama Odre, Save i drugih manjih rijeka. Tla su vlažna tla pseudoglej-glej djelomično hidromelijarizirana, vertični glej, pseudoglej na platou-površini (obično praškasta glina i vodonepropustan sloj je ilovača).

 

Vrste iz članka 4. Direktive 2009/147 / EC i navedene u Dodatku II Direktive 92/43 / EEC

GRUPA KOD ZNANSTVENI NAZIV HRVATSKI NAZIV
P A293 Acrocephalus melanopogon crnoprugasti trstenjak
P A229 Alcedo atthis vodomar
P A054 Anas acuta patka lastarka
P A056 Anas clypeata patka žličarka
P A052 Anas crecca kržulja
P A050 Anas penelope patka zviždara
P A053 Anas platyrhynchos divlja patka
P A055 Anas querquedula patka pupčanica
P A051 Anas strepera patka kreketaljka
P A041 Anser albifrons lisasta guska
P A043 Anser anser divlja guska
P A039 Anser fabalis guska glogovnjača
P A090 Aquila clanga orao klokotaš
P A089 Aquila pomarina orao kliktaš
P A029 Ardea purpurea čaplja danguba
P A024 Ardeola ralloides mala žuta čaplja
P A222 Asio flammeus sova močvarica
P A059 Aythya ferina glavata patka
P A061 Aythya fuligula krunasta patka
P A060 Aythya nyroca patka njorka
P A067 Bucephala clangula patka batoglavica
P A196 Chlidonias hybridus bjelobrada čigra
P A197 Chlidonias niger crna čigra
P A031 Ciconia ciconia bijela roda
P A030 Ciconia nigra crna roda
P A081 Circus aeruginosus eja močvarica
P A082 Circus cyaneus eja strnjarica
P A084 Circus pygargus eja livadarka
P A122 Crex crex kosac
P A036 Cygnus olor crvenokljuni labud
P A238 Dendrocopos medius crvenoglavi djetlić
P A429 Dendrocopos syriacus sirijski djetlić
P A236 Dryocopus martius crna žuna
P A027 Egretta alba velika bijela čaplja
P A026 Egretta garzetta mala bijela čaplja
P A098 Falco columbarius mali sokol
P A097 Falco vespertinus crvenonoga vjetruša
P A321 Ficedula albicollis bjelovrata muharica
P A125 Fulica atra crna liska
P A153 Gallinago gallinago šljuka kokošica
P A127 Grus grus ždral
P A075 Haliaeetus albicilla orao štekavac
P A022 Ixobrychus minutus čapljica voljak
P A338 Lanius collurio rusi svračak
P A339 Lanius minor sivi svračak
P A156 Limosa limosa crnorepa muljača
P A073 Milvus migrans crna lunja
P A058 Netta rufina patka glogoljica
P A160 Numenius arquata veliki pozviždač
P A023 Nycticorax nycticorax gak
P A094 Pandion haliaetus bukoč
P A072 Pernis apivorus škanjac osaš
P A393 Phalacrocorax pygmeus mali vranac
P A151 Philomachus pugnax pršljivac
P A234 Picus canus siva žuna
P A034 Platalea leucorodia čaplja žličarka
P A034 Platalea leucorodia čaplja žličarka
P A120 Porzana parva siva štijoka
P A119 Porzana porzana riđa štijoka
P A121 Porzana pusilla mala štijoka
P A118 Rallus aquaticus kokošica
P A220 Strix uralensis jastrebača
P A307 Sylvia nisoria pjegava grmuša
P A161 Tringa erythropus crna prutka
P A166 Tringa glareola prutka migavica
P A164 Tringa nebularia krivokljuna prutka
P A162 Tringa totanus crvenonoga prutka
P A142 Vanellus vanellus vivak pozviždač

Grupa: V = Vodozemci, P = Ptice, R = Ribe, N = Nekralježnjaci, S = Sisavci, B = Biljke, G = Gmazovi