Crex crex – kosac

U Hrvatskoj se gnijezdi 700-1400 pjevajućih mužjaka, a na Odranskom polju 20-25. U Hrvatskoj su mu najvažnija gnjezdilišta vlažni travnjaci uz rijeku Savu, od Zagreba do Stare Gradiške, a zabilježen je i na brdskim livadama jugozapadnih obronaka Papuka, Pounja, Banovine te u Lici.

 

Kosci trebaju dovoljno visoku i gustu vegetaciju (najmanje 30 -40 cm visine) među kojom će se moći uspješno gnijezditi. Zato obitavaju na bujnim poplavnim i vlažnim travnjacima, ali i na sušim livadama koje zbog nekošenja zaraštaju u šikaru, ali samo na početku sukcesije vegetacije. Sezona gniježđenja traje od 15. travnja do 15. rujna, iako se većina gnijezdi od 15. svibnja do 15. kolovoza. Imaju karakterističan pjev. Svejedi su, hranu uzimaju s tla ili biljaka. Pretežito se hrane različitim beskralješnjacima (najčešće kukcima, gujavicama, puževima, stonogama, paucima), ali i mladim žabama. Od biljne hrane uzimaju zelene dijelove bilja, sjemenke i izdanke.