TUROPOLJE – HR1000003  

Područje očuvanja značajno za ptice – POP (SPA)

Površina: 19999.01 ha

Karakteristike područja

Ovo je nizinsko područje između rijeka Odre i Save. Najznačajniji dijelovi ovog područja su velike mokre livade, važne za gniježđenje kosca. Šume hrasta lužnjaka razvijene su na sjevernom dijelu rijeke Odre, a važne su za reprodukciju orla štekavca. Ostala staništa su sastojine vrba i topola uz rijeku Savu i mozaički krajolici pogoni za gnježđenje bijele rode.

Velike površine povremeno poplavljenih pašnjaka koriste se za ekstenzivan uzgoj velikog broja stoke među kojima su i domaće pasmine: Posavski konj i Turopoljska svinja.

Litostratigrafske jedinice zastupljene na ovom području su holocenski močvarni sedimenti (glina i glinena mulj) i aluvijalni deponenti (šljunak, pijesak, mulj i glina). Nastaju uslijed fluvialnih procesa vijugavih rijeka Odre i Save. Uglavnom se sastoje od glinenog tla – hipogleja, pseudogleja – glej i pijesak; šljunka-aluvijalni nanos (fluvisol).

 

Vrste iz članka 4. Direktive 2009/147 / EC i navedene u Dodatku II Direktive 92/43 / EEC

GRUPA CODE ZNANSTVENI NAZIV HRVATSKI NAZIV
B A229 Alcedo atthis vodomar
B A089 Aquila pomarina orao kliktaš
B A031 Ciconia ciconia bijela roda
B A030 Ciconia nigra crna roda
B A082 Circus cyaneus eja strnjarica
B A084 Circus pygargus eja livadarka
B A122 Crex crex kosac
B A238 Dendrocopos medius crvenoglavi djetlić
B A236 Dryocopus martius crna žuna
B A321 Ficedula albicollis bjelovrata muharica
B A075 Haliaeetus albicilla orao štekavac
B A338 Lanius collurio rusi svračak
B A339 Lanius minor sivi svračak
B A072 Pernis apivorus škanjac osaš
B A234 Picus canus siva žuna
B A220 Strix uralensis jastrebača
B A307 Sylvia nisoria pirgava grmusa

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles