TUROPOLJE – HR1000003  

Područje očuvanja značajno za ptice – POP (SPA)

Površina: 19999.01 ha

Karakteristike područja

Ovo je nizinsko područje između rijeka Odre i Save. Najznačajniji dijelovi ovog područja su velike mokre livade, važne za gniježđenje kosca. Šume hrasta lužnjaka razvijene su na sjevernom dijelu rijeke Odre, a važne su za reprodukciju orla štekavca. Ostala staništa su sastojine vrba i topola uz rijeku Savu i mozaički krajolici pogoni za gnježđenje bijele rode.

Velike površine povremeno poplavljenih pašnjaka koriste se za ekstenzivan uzgoj velikog broja stoke među kojima su i domaće pasmine: Posavski konj i Turopoljska svinja.

Litostratigrafske jedinice zastupljene na ovom području su holocenski močvarni sedimenti (glina i glinena mulj) i aluvijalni deponenti (šljunak, pijesak, mulj i glina). Nastaju uslijed fluvialnih procesa vijugavih rijeka Odre i Save. Uglavnom se sastoje od glinenog tla – hipogleja, pseudogleja – glej i pijesak; šljunka-aluvijalni nanos (fluvisol).

 

Vrste iz članka 4. Direktive 2009/147 / EC i navedene u Dodatku II Direktive 92/43 / EEC

GRUPA KOD ZNANSTVENI NAZIV HRVATSKI NAZIV
P A229 Alcedo atthis vodomar
P A089 Aquila pomarina orao kliktaš
P A031 Ciconia ciconia bijela roda
P A030 Ciconia nigra crna roda
P A082 Circus cyaneus eja strnjarica
P A084 Circus pygargus eja livadarka
P A122 Crex crex kosac
P A238 Dendrocopos medius crvenoglavi djetlić
P A236 Dryocopus martius crna žuna
P A321 Ficedula albicollis bjelovrata muharica
P A075 Haliaeetus albicilla orao štekavac
P A338 Lanius collurio rusi svračak
P A339 Lanius minor sivi svračak
P A072 Pernis apivorus škanjac osaš
P A234 Picus canus siva žuna
P A220 Strix uralensis jastrebača
P A307 Sylvia nisoria pirgava grmusa

Grupa: V = Vodozemci, P = Ptice, R = Ribe, N = Nekralježnjaci, S = Sisavci, B = Biljke, G = Gmazovi