SUNJSKO POLJE – HR2000420

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove – POVS (SCI)

Površina: 19 571,20 ha

Karakteristike područja

Nizinsko područje uz rijeku Sunju uključuje velike vlažne travnjake, poplavljene šume hrasta lužnjaka i poljskog jasena. Mjesto ima visoku vrijednost krajobraza zbog dinamičke raznolikosti širokih pašnjaka na kojima se uzgajaju konji, krave i svinje, sa šumskim područjima i selima tradicionalne arhitekture. Vlažna travnjačka područja važna su područja gniježđenja za svjetske ugrožene vrste kosac (Crex crex ) i eja livadarka (Circus pygargus). Šume (koje su dio prostranih močvarnih staništa uz Savu) važna su područja gniježđenja za sljedeće ugrožene vrste ptica: orao štekavac (Haliaeetus albicilla), orao kliktaš (Aquila pomarina), crna roda (Ciconia nigra), crvenoglavi djetlić (Dendrocopos medius) i bjelovrata muharica (Ficedula albicolis).

Unutar područja Sunjskog polja nalazi se mali lokalitet Dražiblato (20,63 ha) zaštićen 1960-ih kao Specijalni ornitološki rezervat.

Područje spada u tektonsku jedinicu Savavskih dolina. Na Sunjskom polju prisutni su pleistocenski sedimenti (močvarni les) i sedimenti holocena (sedimenti u ribnjaku, eluvijalno- iluvijalne i aluvijalne naslage). Sunjsko polje dio je retencijskog sustava  Srednje Posavlje i najveći je ekosustav u poplavnim nizinama u slivu Dunava. To je nizina uz rijeku Sunju i njezine pritoke gdje su prisutni fluvialni procesi. Dominantna tla su pseudoglej-glej djelomično hidromeliorirana, pseudoglej na visoravni, močvarni vertični glej i fluvisol.

 

Vrste iz članka 4. Direktive 2009/147 / EC i navedene u Dodatku II Direktive 92/43 / EEC

GRUPA KOD ZNANSTVENI NAZIV HRVATSKI NAZIV
N 1082 Graphoderus bilineatus dvoprugasti kozak
N 1042 Leucorrhinia pectoralis veliki tresetar
S 1355 Lutra lutra vidra
B 1428 Marsilea quadrifolia četverolisna raznorotka

Grupa: V = Vodozemci, P = Ptice, R = Ribe, N = Nekralježnjaci, S = Sisavci, B = Biljke, G = Gmazovi