PETRINJČICA – HR2000459

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove – POVS (SCI)

Površina: 849,47 ha

Karakteristike područja

Rijeka Petrinjčica se izvire na Zrinskoj gori (560 m. n.v.), a zbog velike visinske razlike između izvora i ušća izaziva jaku eroziju i dubljenje korita. Izvor prima većinu pritoka i postaje bučniji i brži te stvara specifičnu planinsku rijeku. Taj dio sliva okružen je šumama i uglavnom je bez naselja i značajnijih poljoprivrednih i stočarskih aktivnosti, kao i mogućeg onečišćenja. Od dvadesetak vrsta riba koje su karakteristične za planinske rijeke, ima nekoliko koji su zaštićeni.

Litostratigrafske jedinice zastupljene na ovom području su paleogeni karbonati i klastične stijene, niže miocenske klastične stijene i karbonatne stijene s klastičnim stijenama, litotamnijski vapnenci i klastični sedimenti s vulkanskim stijenama, gornji miocenski karbonati-klastični naslage. Područje u blizini potoka Petrinjčica karakteriziraju fluvijalni procesi a na brežuljkastom području prisutni su procesi erozije. Dominantna tla su eutrični i distrični kambisoli.

 

Vrste iz članka 4. Direktive 2009/147 / EC i navedene u Dodatku II Direktive 92/43 / EEC

GRUPA KOD ZNANSTVENI NAZIV HRVATSKI NAZIV
R 5261 Barbus balcanicus potočna mrena
R 2533 Cobitis elongata veliki vijun
R 1163 Cottus gobio peš
R 5197 Sabanejewia balcanica zlatni vijun
N 6199 Euplagia quadripunctaria dana medonjica

Grupa: V = Vodozemci, P = Ptice, R = Ribe, N = Nekralježnjaci, S = Sisavci, B = Biljke, G = Gmazovi