DOLINA UNE – HR2000463

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove – POVS (SCI)

Površina: 4 276,23  ha

Karakteristike područja

Rijeka Una teče od Donjeg Dobretina do ušća u Savu. Jedinstvenost ovog područja je rijeka s relativno uskim poljima u njenoj dolini i mezofilnim livadama. Una je jedna od najbolje očuvanih krških rijeka u slivu Crnog mora. Ovaj dio Une u nizini ima najmlađe sedrene barijere. U riječnom koritu je razvijen niz riječnih otoka. Rijeka se nastavlja širiti i bogata je meandrima, pretvarajući se u tipičan nizinski tok, prije ušča u Save.

Litostratigrafska jedinica zastupljena u ovom području je holocenski aluvijalni nanos (šljunak, pijesak, mulj i glina). Značajan dio gornjeg toka ima sve karakteristike krške rijeke. U koritu rijeke Une niz je vrlo atraktivnih i neobičnih oblika kao što su sedrene barijere, sedreni otoci i špilje. Karakteristično tlo za ovo područje je fluvisol (pijesak i šljunak).

 

Vrste iz članka 4. Direktive 2009/147 / EC i navedene u Dodatku II Direktive 92/43 / EEC

GRUPA KOD ZNANSTVENI NAZIV HRVATSKI NAZIV
R 5261 Barbus balcanicus potočna mrena
R 2533 Cobitis elongata veliki vijun
R 5297 Cobitis elongatoides vijun
R 1105 Hucho hucho mladica
R 6143 Romanogobio kesslerii keslerova krkuša
R 5345 Rutilus virgo Plotica
R 5197 Sabanejewia balcanica zlatni vijun
R 1160 Zingel streber mali vretenac
N 4045 Coenagrion ornatum istočna vodendjevojčica
N 1060 Lycaena dispar kiseličin vatreni plavac
S 1321 Myotis emarginatus riđi šišmiš
S 1304 Rhinolophus ferrumequinum veliki potkovnjak

Grupa: V = Vodozemci, P = Ptice, R = Ribe, N = Nekralježnjaci, S = Sisavci, B = Biljke, G = Gmazovi