ŽUTICA – HR2000465

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove – POVS (SCI)

Površina: 4 659,64 ha

Karakteristike područja

Mjesto se nalazi uz kanal Lonja-Strug i koristi se za obranu od poplava. To je područje zadržavanja visoke vode rijeke Save.

Litostratigrafske jedinice zastupljene u ovom području su pleistoceni močvarni les i holocenske lesne naslage. Dominantno tlo je močvarni glej (vertični).

 

Vrste iz članka 4. Direktive 2009/147 / EC i navedene u Dodatku II Direktive 92/43 / EEC

GRUPA KOD ZNANSTVENI NAZIV HRVATSKI NAZIV
V 1188 Bombina bombina crveni mukač
V 1167 Triturus carnifex veliki vodenjak
V 1993 Triturus dobrogicus podunavski vodenjak
R 1145 Misgurnus fossilis piškur
R 2011 Umbra krameri Crnka
S 1337 Castor fiber europski dabar
S 1355 Lutra lutra vidra
G 1220 Emys orbicularis barska kornjača

Grupa: V = Vodozemci, P = Ptice, R = Ribe, N = Nekralježnjaci, S = Sisavci, B = Biljke, G = Gmazovi