KUPA – HR2000642

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove – POVS (SCI)

Površina: 5363,06 ha

Karakteristike područja

Kupa izvire iz krškog tirkiznog zelenog jezera u Nacionalnom parku Risnjak u Gorskom kotaru. S njegovim pritokama najvažniji je vodotok u Gorskom kotaru. Glavne pritoke su Čabranka, Kupica i Dobra. U gornjem toku Kupa je brza rijeka, a nakon nekoliko kilometara postaje spora s brojnim umjetnim slapovima koji su nekoć bili korišteni za pokretanje mlinova i pilana. U svom gornjem toku Kupa prolazi kroz šumoviti kanjon. U nekim mjestima kanjon se širi i prelazi u obradive nizine. Ukupna dužina rijeke Kupe je 296 km, od izvora do ušća u rijeku Savu u Sisku. Cijelo slivno područje iznosi 10 236 km2.

Gornji tok rijeke Kupe tipična je krška rijeka kanjonskog tipa dok je u donjem toku tipična nizinska rijeka. U gornjem toku nalaze se karakteristične nepropusne stijene okružene paleozoičnim klastičnim stijenama (izmjene škriljca i pješčenjaka), dok su u donjem dijelu karakteristične propusne stijene. Dominantna tla su fluvisoli, gleizoli, leptosoli, luvisoli, podzoluvisoli i acrisoli.

 

Vrste iz članka 4. Direktive 2009/147 / EC i navedene u Dodatku II Direktive 92/43 / EEC

GRUPA KOD ZNANSTVENI NAZIV HRVATSKI NAZIV
R 5291 Alburnus sarmaticus velika pliska
R 1130 Aspius aspius bolen
R 5261 Barbus balcanicus potočna mrena
R 2533 Cobitis elongata veliki vijun
R 5297 Cobitis elongatoides vijun
R 1163 Cottus gobio peš
R 2485 Eudontomyzon vladykovi dunavska paklara
R 1105 Hucho hucho mladica
R 5339 Rhodeus amarus gavčica
R 6143 Romanogobio kesslerii keslerova krkuša
R 6145 Romanogobio uranoscopus tankorepa krkuša
R 5329 Romanogobio vladykovi bjeloperajna krkuša
R 5345 Rutilus virgo plotica
R 5197 Sabanejewia balcanica zlatni vijun
R 1160 Zingel streber mali vretenac
N 1093 Austropotamobius torrentium rak kamenjar
N 6169 Euphydryas maturna mala svibanjska riđa
N 6199 Euplagia quadripunctaria danja medonjica
N 1060 Lycaena dispar kiseličin vatreni plavac
N 1032 Unio crassus obična lisanka
S 1337 Castor fiber europski dabar
S 1355 Lutra lutra vidra

Grupa: V = Vodozemci, P = Ptice, R = Ribe, N = Nekralježnjaci, S = Sisavci, B = Biljke, G = Gmazovi