CRET BLATUŠA – HR2001001

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove – POVS (SCI)

Površina: 42,12 ha

Karakteristike područja

Mjesto je zaštićeno kao poseban botanički rezervat. Predstavlja najveće i najstarije cretno nalazište u Hrvatskoj. Nalazi se na području Banovine gdje su u prošlosti ove prostore koristili lokalni ljudi za poljoprivredu. Međutim, od domovinskog rata i depopulacije ovog područja vidljiva je sukcesija vegetacije. Prema najnovijim istraživanjima, ona predstavlja mozaik različitih biljnih zajednica. Zanimljiva obilježja ovog creta su potencijalni elementi ombotrofije, u Hrvatskoj poznati samo kod Trstenika u Gorskom kotaru. Na cretu su dobro očuvane zajednice Drosero-Caricetum stellulate i zadnja očuvana zajednica Rhynchosporetum albae u Hrvatskoj. Na lokalitetu se nalazi i najveće područje pokriveno udrugom Caricetum lasiocarpae, u Hrvatskoj poznato samo iz malog lokaliteta u Nacionalnom parku Plitvička jezera i Sunđerca u srednjem Velebitu. Mjesto je područje s najbogatijom Sphagnum florom u Hrvatskoj i predstavlja središte raznolikosti ovog roda u Hrvatskoj. Do sada je zabilježeno osam vrsta Sphagnum mahova.

Litostratigrafske jedinice predstavljene na tom području su neogenski klastični sedimenti (pijesak i šljunak sa slojevima gline). Dva potoka teku blizu creta i prisutan je fluvialni proces. Dominantna tla su pseudoglej-glej djelomično hidromelioriran i pseudoglej.

 

Vrste iz članka 4. Direktive 2009/147 / EC i navedene u Dodatku II Direktive 92/43 / EEC

GRUPA KOD ZNANSTVENI NAZIV HRVATSKI NAZIV
B Betula pubescens cretna breza
B Carex echinata zvjezdasti šaš
B Carex flava žuti šaš
B Carex lepidocarpa tamnozeleni šaš
B Carex panicea prosasti šaš
B Carex riparia obalni šaš
B Carex vesicaria mjehurasti šaš
B Drosera rotundifolia rosika
B Eriophorum angustifolium uskolisna suhoperka
B Menyanthes trifoliata trolistica
B Rhynchospora alba bijela šiljkica

Grupa: V = Vodozemci, P = Ptice, R = Ribe, N = Nekralježnjaci, S = Sisavci, B = Biljke, G = Gmazovi