ŠPILJA KOD ŠUŠNJARA – HR2001193

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove – POVS (SCI)

Površina:  0,78 ha

Karakteristike područja

Spilja u plitkom kršu koji karakteriziraju vapnenac i propusni sedimenti (sarmatični, panonski), eutrično tlo na flišu i mekani vapnenac..

Predstavlja važno podzemno stanište za šišmiše no ulazni otvor je trenutno zarušen te je pristup špilji onemogućen.