ILOVA – HR2001216

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove – POVS (SCI)

Površina: 839,81 ha

Karakteristike područja

Ilova je rijeka, lijeva pritoka rijeke Lonje. Vrlo je važna za područje Moslavine jer omogućuje opskrbu kvalitetnom pitkom vodom.

Njezino ušće u rijeku Lonju nalazi se u Parku prirode Lonjsko polje.

 

Vrste iz članka 4. Direktive 2009/147 / EC i navedene u Dodatku II Direktive 92/43 / EEC

GROUP CODE SCIENTIFIC NAME HRVATSKI NAZIV
A 1188 Bombina bombina crveni mukač
F 1130 Aspius aspius Bolen
F 2485 Eudontomyzon vladykovi dunavska paklara
F 5339 Rhodeus amarus gavčica
F 5329 Romanogobio vladykovi bjeloperajna krkuša
F 5345 Rutilus virgo plotica
F 5197 Sabanejewia balcanica zlatni vijun
M 1337 Castor fiber europski dabar
M 1355 Lutra lutra vidra

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles