ILOVA – HR2001216

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove – POVS (SCI)

Površina: 839,81 ha

Karakteristike područja

Ilova je rijeka, lijeva pritoka rijeke Lonje. Vrlo je važna za područje Moslavine jer omogućuje opskrbu kvalitetnom pitkom vodom.

Njezino ušće u rijeku Lonju nalazi se u Parku prirode Lonjsko polje.

 

Vrste iz članka 4. Direktive 2009/147 / EC i navedene u Dodatku II Direktive 92/43 / EEC

 

GRUPA KOD ZNANSTVENI NAZIV  HRVATSKI NAZIV
V 1188 Bombina bombina crveni mukač
R 1130 Aspius aspius Bolen
R 2485 Eudontomyzon vladykovi dunavska paklara
R 5339 Rhodeus amarus gavčica
R 5329 Romanogobio vladykovi bjeloperajna krkuša
R 5345 Rutilus virgo plotica
R 5197 Sabanejewia balcanica zlatni vijun
S 1337 Castor fiber europski dabar
S 1355 Lutra lutra vidra

Grupa: V = Vodozemci, P = Ptice, R = Ribe, N = Nekralježnjaci, S = Sisavci, B = Biljke, G = Gmazovi