SAVA NIZVODNO OD HRUŠČICE – HR2001311

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove – POVS (SCI)

Površina:  13 157,31 ha

Karakteristike područja

Rijeka Sava kod Hruščice mijenja svoj tok od brzog u gornjeg dijelu prema sporom u donjem dijelu, a to je jedini preostali dio rijeke s dobro razvijenim šljunkovitim otocima i obalama.

Predstavlja značajno stanište za brojne vrste riba.

 

Vrste iz članka 4. Direktive 2009/147 / EC i navedene u Dodatku II Direktive 92/43 / EEC

GRUPA KOD ZNANSTVENI NAZIV HRVATSKI NAZIV
R 5291 Alburnus sarmaticus velika pliska
R 1130 Aspius aspius Bolen
R 2533 Cobitis elongata veliki vijun
R 5297 Cobitis elongatoides Vijun
R 2485 Eudontomyzon vladykovi dunavska paklara
R 1157 Gymnocephalus schraetzer prugasti balavac
R 5339 Rhodeus amarus gavčica
R 5329 Romanogobio vladykovi bjeloperajna krkuša
R 5345 Rutilus virgo plotica
R 1160 Zingel streber mali vretenac
R 1159 Zingel zingel veliki vretenac
N 1037 Ophiogomphus cecilia rogati regoč
N 1032 Unio crassus obična lisanka

Grupa: V = Vodozemci, P = Ptice, R = Ribe, N = Nekralježnjaci, S = Sisavci, B = Biljke, G = Gmazovi