SAVA NIZVODNO OD HRUŠČICE – HR2001311

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove – POVS (SCI)

Površina:  13 157,31 ha

Karakteristike područja

Rijeka Sava kod Hruščice mijenja svoj tok od brzog u gornjeg dijelu prema sporom u donjem dijelu, a to je jedini preostali dio rijeke s dobro razvijenim šljunkovitim otocima i obalama.

Predstavlja značajno stanište za brojne vrste riba.

 

Vrste iz članka 4. Direktive 2009/147 / EC i navedene u Dodatku II Direktive 92/43 / EEC

GROUP CODE SCIENTIFIC NAME HRVATSKI NAZIV
F 5291 Alburnus sarmaticus velika pliska
F 1130 Aspius aspius Bolen
F 2533 Cobitis elongata veliki vijun
F 5297 Cobitis elongatoides Vijun
F 2485 Eudontomyzon vladykovi dunavska paklara
F 1157 Gymnocephalus schraetzer prugasti balavac
F 5339 Rhodeus amarus gavčica
F 5329 Romanogobio vladykovi bjeloperajna krkuša
F 5345 Rutilus virgo plotica
F 1160 Zingel streber mali vretenac
F 1159 Zingel zingel veliki vretenac
I 1037 Ophiogomphus cecilia rogati regoč
I 1032 Unio crassus obična lisanka

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles