Bijela roda u Sisku

Sisak je grad okružen očuvanim nizinskim krajobrazom koje su…

Monitoring bregunica i pčelarica

Bogata ornitofauna na području Sisačko-moslavačke županije…

Kosci za kosce 2018.

U subotu 04.08.2018. godine u Veleševcu, na području Selca…

Pernis apivorus - škanjac osaš

Ptica grabljivica iz porodice jastrebova (Accipitridae) koja…

Lanius minor- sivi svračak

Ovaj  vrabac srednje veličine jede velike kukce pogotovo leptire,…

Lanius collurio - rusi svračak

Ptica vrapčarka iz por. svračkova (Laniidae), riđ na leđima,…

Haliaeetus albicilla – orao štekavac

Ekologija: Gnijezdi pretežno u nizinskim hrastovim šumama uz…

Ficedula albicollis – bjelovrata muharica

Bjelovrata muharica selica koja se vraća iz Afrike u vrijeme…

Dryocopus martius – crna žuna

Ova najveća europska vrsta djetlića najčešća je u šumama…

Dendrocopos medius - crvenoglavi djetlić

Nastanjuje listopadne šume s dovoljnom količinom starog i suhog…

Crex crex - kosac

Ekologija: Obitavaju na poplavnim i vlažnim travnjacima (pašnjacima…

Circus pygargus – eja livadarka

Ekologija: U Hrvatskoj se gnijezdi 60 - 80 parova.  Ove su se…

Circus cyaneus – eja strnjarica

Eje strnjarice se ne gnijezde u Hrvatskoj, ali se u njoj zadržavaju…