E.4.5. Mezofilne i neutrofilne čiste bukove šume

E.4.5. Mezofilne i neutrofilne čiste bukove šume (Podsveza…

E.4.2. Srednjoeuropske, acidofilne bukove šume

E.4.2. Srednjoeuropske, acidofilne bukove šume (Sveza Luzulo-Fagion…

E.3.2.1. Mješovita šuma hrasta kitnjaka i pitomog kestena

E.3.2.1. Mješovita šuma hrasta kitnjaka i pitomog kestena (As.…

E.3.2. Srednjoeuropske šume hrasta kitnjaka, te obične breze

E.3.2. Srednjoeuropske šume hrasta kitnjaka, te obične breze…

E.3.1. Mješovite hrastovo-grabove i čiste grabove šume

E.3.1. Mješovite hrastovo-grabove i čiste grabove šume (Sveza…

E.2.2. Poplavne šume hrasta lužnjaka

E.2.2. Poplavne šume hrasta lužnjaka (Sveza Alno-Quercion roboris…

E.2.1. Poplavne šume crne johe i poljskog jasena

E.2.1. Poplavne šume crne johe i poljskog jasena (Sveze Alno-Ulmion…