ZRINSKA GORA – HR2001356

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove – POVS (SCI)

Površina: 30 772,03 ha

Karakteristike područja

Zahvaljujući geobotaničkom položaju i izraženom reljefu, litopedološkoj strukturi i različitim klimatskim utjecajima Zrinska gora je bogata florom i vegetacijom ovog kraja. Prema flornim geoelementima šumska vegetacija Zrinske gore pripada središnjoj provinciji s slabim dinarskim utjecajem. Zrinska gora ima tipični ispresjecani reljef s mnogim brdima i dolinama kojima teku potoci.

Litostratigrafske jedinice zastupljene na ovom području su karbonate stijene (trijas), dolomit (gornji trijas), fliš i vapnenac. Dominantna tla su eutricni i distrični kamibisoli.

 

Vrste iz članka 4. Direktive 2009/147 / EC i navedene u Dodatku II Direktive 92/43 / EEC

GRUPA KOD ZNANSTVENI NAZIV HRVATSKI NAZIV
A 1193 Bombina variegata žuti mukač
I 4046 Cordulegaster heros gorski potočar
M 1352 Canis lupus vuk

Grupa: V = Vodozemci, P = Ptice, R = Ribe, N = Nekralježnjaci, S = Sisavci, B = Biljke, G = Gmazovi