PODRUČJE OKO HRVATSKE KOSTAJNICE – HR2001370

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove – POVS (SCI)

Površina:  2 921,43 ha

Karakteristike područja

Područje se nalazi neposredno iznad grada Hrvatske Kostajnice, a posebno je značajno stanište za očuvanje šišmiša, posebno za vrste: Rhinolophus ferrumequinum i Myotis emarginatus.

Litostratigrafske jedinice zastupljene na ovom području su miocenski vapnenac i klastične stijene, klastične stijene, holocenske eluvijalno-luvialne naslage. Područje ima složenu strukturu morfogenetske vrste reljefa i složene orografske strukture kao rezultat dinamičkih geotektonskih odnosa, hidrogeoloških uvjeta, klime i antropogenih utjecaja uz prisutnost fluvijalnih i erozivnih procesa. Dominantna tla su eutrični kamibisoli, rendzina i podzololuvisoli.

 

Vrste iz članka 4. Direktive 2009/147 / EC i navedene u Dodatku II Direktive 92/43 / EEC

GRUPA KOD ZNANSTVENI NAZIV HRVATSKI NAZIV
S 1321 Myotis emarginatus riđi šišmiš
S 1304 Rhinolophus ferrumequinum veliki potkovnjak

Grupa: V = Vodozemci, P = Ptice, R = Ribe, N = Nekralježnjaci, S = Sisavci, B = Biljke, G = Gmazovi