PODRUČJE OKO HRVATSKE KOSTAJNICE – HR2001370

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove – POVS (SCI)

Površina:  2 921,43 ha

Karakteristike područja

Područje se nalazi neposredno iznad grada Hrvatske Kostajnice, a posebno je značajno stanište za očuvanje šišmiša, posebno za vrste: Rhinolophus ferrumequinum i Myotis emarginatus.

Litostratigrafske jedinice zastupljene na ovom području su miocenski vapnenac i klastične stijene, klastične stijene, holocenske eluvijalno-luvialne naslage. Područje ima složenu strukturu morfogenetske vrste reljefa i složene orografske strukture kao rezultat dinamičkih geotektonskih odnosa, hidrogeoloških uvjeta, klime i antropogenih utjecaja uz prisutnost fluvijalnih i erozivnih procesa. Dominantna tla su eutrični kamibisoli, rendzina i podzololuvisoli.

 

Vrste iz članka 4. Direktive 2009/147 / EC i navedene u Dodatku II Direktive 92/43 / EEC

GROUP CODE SCIENTIFIC NAME HRVATSKI NAZIV
M 1321 Myotis emarginatus riđi šišmiš
M 1304 Rhinolophus ferrumequinum veliki potkovnjak

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles