PODRUČJE UZ MAJU I BRUĆINU – HR2001387

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove – POVS (SCI)

Površina:  997,13 ha

Karakteristike područja

Područje se nalazi jugoistočno od grada Gline i pokriva područje rijeke Maje i Brućine.

Litostratigrafske jedinice zastupljene na ovom području su holocenske aluvijalne naslage. Također, prisutni su fluvialni procesi. Dominantno tlo na ovom području je močvarni glej djelomično hidromelioriran.

 

Vrste iz članka 4. Direktive 2009/147 / EC i navedene u Dodatku II Direktive 92/43 / EEC

GRUPA KOD ZNANSTVENI NAZIV HRVATSKI NAZIV
N 1093 Austropotamobius torrentium potočni rak
N 1032 Unio crassus obična lisanka
N 1014 Vertigo angustior uskoušćani zvrčić

Grupa: V = Vodozemci, P = Ptice, R = Ribe, N = Nekralježnjaci, S = Sisavci, B = Biljke, G = Gmazovi