PAKRA I BIJELA – HR2001330

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove – POVS (SCI)

Površina:  144,19 ha

Karakteristike područja

Pakra je rijeka u središnjoj Hrvatskoj, okružena grebenovima Papuka i Ravne Gore. Bijela je pritok rijeke Pakre. Litostratigrafske jedinice zastupljene na ovom području su ordovicijski, silurijski i devonski graniti, permske klastične stijene, trijaske karbonatne naslage i dolomiti. Također, prisutni su fluvialni procesi. Dominantna tla su luvisol, tipično na glini, kiselom smeđom tlu na metamorfnim i klastičnim stijenama, rendzinama na dolomitu i vapnencu.

 

Vrste iz članka 4. Direktive 2009/147 / EC i navedene u Dodatku II Direktive 92/43 / EEC

GROUP CODE SCIENTIFIC NAME HRVATSKI NAZIV
I 1032 Unio crassus obična lisanka
M 1355 Lutra lutra vidra

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles