PODRUČJE OKO ŠPILJE GRADUSA – HR2001342

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove – POVS (SCI)

Površina:  1 811,35 ha

Karakteristike područja

U selu Velika Gradusa nalazi se špilja Gradusa ukupne dužine 455 metara. U procesu karstifikacije stijena došlo je do stvaranja podzemnih šupljina koje se formiraju taloženjem sedimenata koji su nekoć pokrivali regiju. Ulaz u špilju dolazi iz napuštenog kamenoloma. Smjer glavnog kanala je sjeverozapad-jugoistok. Špilja i okolna površina važni su za očuvanje šišmiša.

 

Vrste iz članka 4. Direktive 2009/147 / EC i navedene u Dodatku II Direktive 92/43 / EEC

GRUPA KOD ZNANSTVENI NAZIV HRVATSKI NAZIV
S 1310 Miniopterus schreibersii dugokrili pršnjak
S 1321 Myotis emarginatus riđi šišmiš
S 1324 Myotis myotis veliki šišmiš
S 1305 Rhinolophus euryale južni potkovnjak
S 1304 Rhinolophus ferrumequinum veliki potkovnjak
S 1303 Rhinolophus hipposideros mali potkovnjak

Grupa: V = Vodozemci, P = Ptice, R = Ribe, N = Nekralježnjaci, S = Sisavci, B = Biljke, G = Gmazovi