PODRUČJE OKO ŠPILJE GRADUSA – HR2001342

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove – POVS (SCI)

Površina:  1 811,35 ha

Karakteristike područja

U selu Velika Gradusa nalazi se špilja Gradusa ukupne dužine 455 metara. U procesu karstifikacije stijena došlo je do stvaranja podzemnih šupljina koje se formiraju taloženjem sedimenata koji su nekoć pokrivali regiju. Ulaz u špilju dolazi iz napuštenog kamenoloma. Smjer glavnog kanala je sjeverozapad-jugoistok. Špilja i okolna površina važni su za očuvanje šišmiša.

 

Vrste iz članka 4. Direktive 2009/147 / EC i navedene u Dodatku II Direktive 92/43 / EEC

GROUP CODE SCIENTIFIC NAME HRVATSKI NAZIV
M 1310 Miniopterus schreibersii dugokrili pršnjak
M 1321 Myotis emarginatus riđi šišmiš
M 1324 Myotis myotis veliki šišmiš
M 1305 Rhinolophus euryale južni potkovnjak
M 1304 Rhinolophus ferrumequinum veliki potkovnjak
M 1303 Rhinolophus hipposideros mali potkovnjak

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles