Pseudolysimachion longifolium – dugolisna čestoslavica

Ekologija: Biljka raste na vlažnim livadama, u jarugama, poplavnim šumama, močvarama i na obalama rijeka, do nadmorske visine od 300 metara. Zabilježena je u zajednicama Serrulato-Plantaginetum altissimae i Ventenato-Trifolietum pallidi.

Nacionalna klasifikacija staništa:

C.2.2.1.1. Livade pilice i visokog trpuca (As. Serratulo-Plantaginetum altissimae Ilijanić 1968)

C.2.2.1.3. Poplavne livade ljekovite milice i ranog šaša (As. Gratiolo officinalis-Caricetum praecocis-suzae Bal.-Tul. 1963)

C.2.2.2.2. Livade bodljozobi i blijede djeteline (As. Ventenanto-Trifolietum pallidi Ilijanić 1968)

E.2.2.1. Šuma hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom (subasocijacija s rastavljenim šašem) (As. Genisto elatae-Quercetum roboris caricetosum remotae Ht. 1938)

Uzroci ugroženosti: Gubitak staništa isušivanjem.