Izgrađeni vidikovci na 3 lokacije

U sklopu projekta “Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje edukativno prezentacijskog centra Natura SMŽ” predviđena je i provedena izgradnja vidikovaca na 3 lokacije – Odransko polje, Sunjsko polje te Zrinska gora. Radovi na izgradnji su započeli u rujnu 2019. godine a dovršeni su u rujnu 2020. godine. Vidikovci su projektirani kao tipski objekti za izgradnju na područjima kojima upravlja Javna ustanova. Visine su 6 metara, nosiva konstrukcija vidikovaca u Odranskog i Sunjskog polja je beton radi produljenja vijeka trajanja, dok je vidikovac na Zrinskoj gori izgrađen od drveta. Svaki vidikovac će biti tematski uređen u skladu sa karakteristikama područja na kojem se nalazi. Vidikovac u Sunjskom polju će biti uređen na temu ptica grabljivica, vidikovac u Odranskom polju na temu ptica močvarica, a na Zrinskoj gori na temu vuka.