Izgrađene info točke na 4 lokacije

Projektom “Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje edukativno prezentacijskog centra Natura SMŽ” predviđena je izgradnja info točaka na 4 lokacije – Gornja Jelenska (Moslavačka gora), Taborište (Kotar – Stari gaj), Hrvatska Kostajnica (Brdo Djed) i Grabovica (Zrinska gora). Radovi su započeli u kolovozu 2019. godine a završeni su u siječnju 2020. godine. Info točke – odmorišta – planirana su kao jednostavne građevine tradicijskog tipa gradnje sa informativnim sadržajima prema temi za svaku lokaciju, koja je prezentirana i prilagođena posjećivanju i usvajanju sadržaja i za invalidne i slabovidne osobe. Objekt je dimenzija 5×3 m, visine 3,7 m, drvene konstrukcije na betonskoj ploči, dvostrešnim krovom s pokrovom od crijepa. Unutar nadstrešnice se nalaze dvije klupe te info stup na kojem će biti prezentirani sadržaji prema temama.