Ciconia ciconia – roda

Rode najčešće susrećemo na poljoprivrednim područjima koja se nalaze u blizini močvarnih područja u dolinama velikih rijeka. Rode gnijezde pojedinačno ili u kolonijama. Većina mladih ptica će se za oko 4 godine, kad postanu spolno zrele, gnijezditi na području na kojem su se i izlegle, u krugu oko 25 km oko roditeljskog gnijezda. Rode se hrane različitim većim ili manjim životinjama – kukcima, žabama, punoglavcima, ribama, glodavcima, zmijama, gušterima, gujavicama, mekušcima i rakovima.