Telestes souffia – blistavac

Kategorija ugroženosti: VU – rizična populacija.

Ekologija: Blistavac je bentopelagička riba koja živi u jatima. Nastava brzotekuće, čiste vode, u kojima je temperatura između 10 i 20°C, a dno je pješčano ili kamenito

Uzroci ugroženosti: onečišćenja i reguliranja vodenih tokova