Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000

Ulaskom u Europsku Uniju Republika Hrvatska je preuzela obavezu uspostave ekološke mreže Natura 2000 koju čine područja važna za očuvanje ptica (POP) te područja važna za očuvanje ugroženih stanišnih tipova i vrsta (POVS) navedenih na dodacima Direktive o pticama i Direktive o staništima. Ekološka mreža NATURA2000 u Hrvatskoj obuhvaća 38 POP i 745 POVS područja što čini 37% kopnenog teritorija i 16% obalnog mora.

Cilj projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ je razvoj sveobuhvatnog okvira za upravljanje ekološkom mrežom NATURA 2000 kroz izradu planova upravljanja tim područjima, praćenjem učinkovitosti uspostavljenih mjera očuvanja u vodnim ekosustavima, izradom plana financiranja provedbe mjera te jačanjem kapaciteta dionika u provedbi upravljanja kroz njihovu edukaciju i opremanje.

STRUKTURA ZA PROVEDBU PROJEKTA:

KORISNIK PROJEKTA: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode

PARTNER NA PROJEKTU: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode

JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKTA: WYG Savjetovanje d.o.o.

SURADNICI:  8 nacionalnih parkova,  11 parkova prirode, 21 područna javna ustanova, 5 lokalnih javnih ustanova, Hrvatske vode

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

Izrada nacrta planova upravljanja kroz participativni proces planiranja

Sukladno preporuci Europske komisije, Republika Hrvatska odlučila je provesti obvezu uspostave ciljeva i mjera očuvanja za ciljne vrste i stanišne tipove donošenjem podzakonskih akta (pravilnika) kojim će ciljevi i mjere biti propisani  te donošenjem planova upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000  kojima će definirati aktivnosti za provedbu mjera očuvanja. Za upravljanje područjima EM Natura 2000 nadležne su javne ustanove nacionalnih  i parkova prirode, te područne i lokalne uprave koje su ujedno i suradnici na projektu. U sklopu ovog projekta planiran se izrada nacrta planova upravljanja za najmanje 40% područja ekološke mreće, što je oko 100 planova upravljanja za najmanje 200 područja.

Izrada nacrta Programa zaštite šuma

Projektom će se u područjima EM zaštićenim u kategorijama nacionalnog parka i strogog rezervata izraditi 7 Programa zaštite šuma koji će na odgovarajući način imati integrirane zahtjeve očuvanja ekološke mreže. Programi zaštite šuma će, osim osnovnog cilja učinkovitog upravljanja šumskih ekosustavima, na odogovarajući način kroz proces upravljanja integrirati i posebne zahtjeve očuvanja ekološke mreže.

Definiranje SMART ciljeva očuvanja i osnovnih mjera očuvanja ciljanih vrsta i stanišnih tipova

Područja EM obuhvaćaju stanišne tipove i vrste za koje trenutno nije moguće postaviti odgovarajuće ciljeve očuvanja i osnovne mjere bez daljnjih terenskih istraživanja. Prije izrade planova upravljanja potrebno je izraditi i utvrditi SMART (S-specific (specifično); M- measurable (mjerljivo); A-achievable (dostižno); R-realistic (realistično); T-time bound (vremenski ograničeno)) ciljeve i mjere očuvanja za svaku vrstu i stanišni tip područja. Predviđeno je kartiranje, terensko prikupljanje novih podataka o nedovoljno poznatim vrstama i stanišnim tipovima na pojedinim Natura 2000 područjima na kojima za dio njih nema dostatnih podataka. Poslije kartiranja provodi se analiza vezana uz ekološke zahtjeve ciljnih vrsta i stanišnih tipova te izrada zonacije njihove rasprostranjenosti. Nakon ovih aktivnosti dobit će se stručna osnova za definiranje SMART ciljeva očuvanja i odgovarajućih mjera za 60 ciljanih vrsta i 15 stanišnih tipova.

Praćenje učinkovitosti mjera očuvanja slatkovodnih ekosustava

U svrhu procjene učinkovitosti mjera očuvanja, na pilot područjima vezanim uz slatkovodne ekosustave provest će se praćenje i evaluacija predviđene metodologije na osnovu čega će se prilagoditi buduće mjere očuvanja. Planirano je 10 pilot područja slatkovodnih ekosustava unutar EM Natura 2000,  a izradit će se Priručnik za provedbu mjera očuvanja koji će definirati tehničke i biološke aspekte ovih mjera i terenski priručnik s detaljnim opisom načina izvođenja mjera.

Izrada Prioritetnih akcijskih okvira (PAO)

Za učinkovito upravljanje, a sukladno obavezama EU, nužno je osigurati i financiranje provedbe mjera očuvanja. U svrhu planiranja financiranja i upravljanja kroz projekt se izrađuje Prioritetni Akcijski okvir (eng. Prioritised action framework PAF) dokument koji sadrži pregled potrebnih financijskih sredstava za provedbu mjera očuvanja područja EM u sljedećem programskom razoblju 2021.-2027. godina. Za izradu ovog dokumenta predviđeni su sastanci i radionice s dionicima koji obavljaju poslove u području poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, ruralnog razvoja i poljoprivredne politike, prostornog planiranja, regionalne razvojne politike, lokalne akcijske grupe. Izrada PAO omogućit će se financijska odrćivost upravljanja EM Natura 2000 te tako doprinijeti održivosti rezultata ovog Projekta.

Jačanje kapaciteta dionika za upravljanje ekološkom mrežom

Stjecanje potrebnih vještina i stručnog znanja za upravljanje područjima EM Natura 2000 predviđa se kroz pripremu i provedbu Programa edukacija namijenjenih dionicima za upravljanja EM. U okviru Projekta unaprijedit će se postojeće informacijsko-komunikacijske tehnologije, alat u sklopu Informacijskog sustava zaštite prirode (ISZP – Bioportal) izradom Modula za upravljanje područjima EM, te nabaviti oprema potrebna za dostizanje razine znanja o ciljnim vrstama i stanišnim tipovima neophodnih za izradu planova upravljanje i upravljanje. U sklopu Projekta osigurat će se vozila i plovila za potrebne javnih ustanova koje su suradnici na projektu (45 JU) i MINGOR-a za potrebe suradnje s dionicima, nadzora područja, provedbu monitoringa i druge potrebe.

Komunikacija ekološke mreže Natura 2000

Postizanje prepoznatljivosti EM i povećanje svijesti javnosti o značaju i mogućnostima koja pružaju područja Natura 2000 i osiguranje aktivnog angažmana dionika područja za sudjelovanje u očuvanju bioraznolikosti, osnovna je svrha aktivnosti predviđenih kroz različite komunikacijske alate Projekta. Cilj ove aktivnosti je povećanje razine svijesti šire javnosti o važnosti ouvanja ekološke mreže Natura 2000 čime bi se osigurale trajne pozitivne promjene u stavovima i ponašanju dionika i javnosti.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

186.497.150,00 HRK

158.522.577,50 HRK (85%) EU

Razdoblje provedbe projekta

2017. – 2022. g.