Marsilea quadrifolia – četverolisna raznorotka

Četverolisna raznorotka Marsilea quadrifolia je močvarna  ili vodena paprat s puzavim, slabo razgranjenim, do 50 (rjeđe do 100) cm dugačkim, golim podankom (podzemnom stabljikom), zakorijenjenim u supstratu, a  koja se razvija na područjima izmjene vodnog režima te jedan dio godine je vodena biljka, ali može preživjeti i kao kopnena biljka. Četverolisna raznorotka u gustom sklopu pokriva muljevite površine pašnjaka u depresijama, koji nakon povlačenja vode postaje kopnena biljka. Očuvanje ove vrste vezano je za tradicionalno pašarenje, prije svega ispašu svinja, u kojima značajni udio izvornih pasmina obitava veći dio godine na otvorenim zajedničkim pašnjacima. U rano proljeće kada se povuče poplava svinje prve izlaze na pašnjake i rovanjem i kaljužanjem, pogoduju širenju rizoma raznorotke i stvaranja povoljnih ekoloških uvjeta za rast i razvoj staništa, a u Hrvatskoj je rasprostranjena na poplavnim pašnjacima savskog nizinskog poplavnog područja, te je zbog  smanjenja staništa vodi kao strogo zaštićena i ugrožena vrsta.