E.1.2. Poplavne šume topola

E.1.2. Poplavne šume topola (Sveza Populion albae Br.-Bl. 1931) – obuhvaća poplavne šume bijele topole (As. Populetum albae (Br.-Bl.) Tchou 1947) koja uključuje sastojine koje su još mjestimično sačuvane na ušću Neretve, ali su jako utjecane raznim antropogenim čimbenicima i poplavne šume crne i bijele topole (As. Populetum nigrae-albae Slavnić 1952), šumsku zajednicu koja se razvija u onom dijelu poplavnog područja, u kojem poplave traju samo kraće vrijeme. U Hrvatskoj je poznata iz Podunavlja, ali se može mjestimično susresti i na više mjesta uz velike rijeke Savu i Dravu i izvan Podunavlja. U sloju drveća dominiraju Populus nigra i Populus alba, a pridolaze još Ulmus laevis i Fraxinus angustifolia. U sloju grmlja ističu se Crataegus nigra i Rubus caesius, a u sloju niskog raslinja Lycopus europaeus, Scrophularia alata, Solanum dulcamara, Angelica sylvestris, Leucojum aestivum, Humulus lupulus i dr.