E.1.1. Poplavne šume vrba

(Sveza Salicion albae Soó 1930) – obuhvaća poplavne šume bijele i krhke vrbe (Salicetum albae-fragilis) koje se razvijaju na periodički plavljenim površinama, poplavne šume bijele vrbe s močvarnom broćikom (Galio-Salicetum albae), izrazito polavne šume koje se razvijaju u depresijama s dugim trajanjem poplave te poplavne šume vrba i topola (Salici-Populetum nigrae) koje se razvijaju na površinama koje su plavljene samo kraće vrijeme, a veći dio godine su iznad razine poplavne vode.