E.3.2.1. Mješovita šuma hrasta kitnjaka i pitomog kestena

E.3.2.1. Mješovita šuma hrasta kitnjaka i pitomog kestena (As. Querco-Castanetum sativae Ht. 1938) – Šuma hrasta kitnjaka i pitomog kestena zauzima najveće površine na Zrinskoj gori i u gorju sjeverozapadne Hrvatske (Žumberak, Medvednica), a manje površine zauzima na Papuku. Malene površine kestenovih šuma s kitnjakom nalazimo i na otocima Krku i Cresu. U sloju drveća ističu se Castanea sativa i Quercus petraea, ponekad Fagus sylvatica ili Carpinus betulus. Sloj grmlja i niskog raslinja izgrađuju Calluna vulgaris, Lembotropis nigricans, Genista germanica, Hieracium sylvaticum, Melampyrum pratense, Luzula luzuloides, Lathyrus montanus, Viscaria vulgaris, te mahovine Hypnum cupressiforme, Polytrichum commune i dr.