Kategorija zaštite: Park-šuma

Godina zaštite: 2000.
Površina: 27,59 ha
Registarski broj: 427

Ekološka mreža: Obuhvaćeno ekološkom mrežom NATURA 2000- Područje oko Hrvatske Kostajnice HR2001370
Ciljevi očuvanja: krajobrazne vrijednosti, izletničke i rekreacijske funkcije

Nalazi se iznad Hrvatske Kostajnice na 205 m nadmorske visine, a čini ju autohtona šuma hrasta kitnjaka običnog graba s pitomim kestenom, uređenim šetnicama i vidikovcem s pogledom na Kostajnicu i dolinu rijeke Une.

Park šuma je sađena od 1890-1990. godine pod vodstvom Davorina Trstenjaka.

Na vrhu brda nalazila se utvrda građena 1736. od koje danas postoje tek tragovi.

Neke od zaštićenih vrsta temeljem Zakona o zaštiti prirode (NN 70/05) koje obitavaju na području park šume su kasni noćnjak (Eptesicus serotinus), bjeloprsi jež (Erinaceus concolor), šumska rovka (Sorex araneus), vjeverica (Sciurus vulgaris), zelembać (Lacerta viridis), sljepić (Anguis fragilis), poskok (Vipera ammodytes), šareni daždevnjak (Salamandra salamandra), mekolisna veprina (Ruscus hypoglossum) itd.