Osnovni propisi

Temeljni propis koji regulira zaštitu prirode je Zakon o zaštiti prirode. Novi Zakon o zaštiti prirode na snazi je od 04. siječnja 2020. godine. (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19).

Strategija i akcijski plan zaštite prirode RH za razdoblje od 2017. do 2025. godine, temeljni je dokument zaštite prirode Republike Hrvatske kojim se određuju dugoročni ciljevi i smjernice  očuvanja bioraznolikosti i georaznolikosti te način njezina provođenja (NN 72/2017)

22. kolovoza 2019. godine Vlada RH je donijela Uredbu o ekološkoj mreži i nadležnostima Javni ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/19) kojom se utvrđuje popis vrsta i stanišnih tipova čije očuvanje zahtijeva određivanje područja ekološke mreže (referentna lista vrsta i staništa), uključujući i prioritetne divlje vrste te prioritetne prirodne stanišne tipove, stručni kriteriji za određivanje vPOVS-a i POP-a, kriteriji prema kojima Europska komisija vrši procjenu vPOVS-a u smislu značaja za Europsku uniju, način identifikacije te popis vPOVS-a, POVS-a, PPOVS-a i POP-a s pripadajućim ciljnim vrstama, odnosno stanišnim tipovima tih područja, način prikaza granica i kartografski prikaz vPOVS-a, POVS-a, PPOVS-a i POP-a, te način prikaza zonacije svih navedenih područja u odnosu na rasprostranjenost ciljnih vrsta i stanišnih tipova.
Ovom Uredbom utvrđuju se i nadležnosti javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže za upravljanje i donošenje planova upravljanja ekološkom mrežom
NATURA 2000 je ekološka mreža Europske unije koju čine najznačajnija područja za očuvanje vrsta i stanišnih tipova.