Umbra krameri – crnka

Ekologija: Ovo je vrsta koja naseljava močvarna i poplavna staništa. Voli stajaće vode, gusto zarasle vodenim biljem, kojima su dna prekrivena debelim slojem organskoga mulja. Boravi u vodi temperature 5 – 24°C. Ako se nađe u nepovoljnim životnim uvjetima, ukopava se u supstrat (mulj).

Hrani se pretežito ličinkama vodenih kukaca, malim rakovima i ostalim vodenim beskralješnjacima. Živi u manjim jatima od pet do šest jedinka.

Razlozi ugroženosti: Osnovni su uzroci ugroženosti smanjenje područja rasprostranjenosti i kakvoće staništa. U Hrvatskoj se populacije smanjuju zbog fragmentacije i nestajanja močvarnih staništa. Regulacijom rijeka nestaju prirodni ciklusi plavljenja, nužni  za opstanak i širenje crnke. Poseban problem su i alohtone vrste (sunčanica, američki somić i babuška) koje preuzimaju dominaciju u stajaćim vodama i istiskuju autohtonu faunu.