O županiji

Sisačko-moslavačka županija je prostorno jedna od većih županija i obuhvaća 4 468 km2, graniči s 5 županija, a na jugu se nalazi državna granica s Republikom Bosnom i Hercegovinom. Smještena je u središnjoj Hrvatskoj koju karakterizira najveća gustoća industrijske izgrađenosti, zaposlenosti i proizvodnje. Prema današnjem teritorijalnom ustrojstvu na području Županije je 19 jedinica lokalne samouprave:

Gradovi: 7 (Glina, Hrvatska Kostajnica, Kutina, Novska, Popovača, Sisak i Petrinja)

Općine: 12 (Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik, Lipovljani, Majur, Martinska Ves, Sunja, Topusko i Velika Ludina)

Ukupan broj stanovnika prema popisu stanovnika 2001. godine je 183.730 te je gustoća naseljenosti 42 st/km2

Pokrovnost zemljišta “land cover”

CORINE Land cover klasa Površina/ha Površina/%
naseljena područja 23258,98 5,21
travnjaci 42148,80 9,45
industrijska područja 504,49 0,11
umjetna, nepoljodjelska vegetacijska područja 766,80 0,17
šumska vegetacija 246682,05 55,28
vegetacija šikara 3418,36 0,77
šume/travnjaci 13893,21 3,11
obradive površine 107379,59 24,06
obradive površine/naseljena područja 3008,92 0,67
rudokopi i odlagališta 196,81 0,04
kopnena močvarna područja 238,05 0,05
kopnene vode 4400,30 0,99
površine pod trajnim kulturama 313,65 0,07
Ukupno: 446210,02 100,00

Tablica 1. pokrovnost zemljišta Sisačko-moslavačke županije

Glavne prostorne karakteristike Sisačko-moslavačke županije su prostrana poplavna polja duž rijeke Save te brdovito područje Banovine na jugu i Moslavačke gore na sjeveru Županije. Odlika Sisačko-moslavačke županije je bogata mreža vodotokova od rijeke Save, Kupe, Une, Gline, Lonje, Odre, Gline, Sunje pa do manjih vodotokova Čemernice, Žirovca, Utinje, Maje, Velikog Struga, Trebeža, Ilove, Kutinice.

Kontrast prostornih cjelina je uočljiv i u društveno-gospodarskoj slici ove dvije cjeline. Uz vodotoke nizinskog prostora smještena su relativno (u odnosu na područje Županije) brojna naselja s aktivnim poljoprivrednim stanovništvom. Pretežu tradicionalni oblici poljoprivrede – male oranične parcele i stočarstvo na prostranim pašnjacima poplavnih «polja». Jugozapadni brdsko-planinski dio županije sasvim je različit. Ovdje prevladavaju velika pusta područja s malobrojnim naseljima od kojih je veći dio bio napušten u vrijeme ratnih zbivanja. Značajan je udio šumske vegetacije u ukupnoj površini Županije.