Bijela roda u Sisku

Sisak je grad okružen očuvanim nizinskim krajobrazom koje su…

Monitoring bregunica i pčelarica

Bogata ornitofauna na području Sisačko-moslavačke županije…

Kosci za kosce 2018.

U subotu 04.08.2018. godine u Veleševcu, na području Selca…

Lycaena dispar – kiseličin vatreni plavac

Staništa leptira kiseličinog vatrenog plavca nizinske su vlažne…
,

Lutra lutra - vidra

Vidru nalazimo u svim vodenim sredinama gdje je visoka produktivnost…

Lucanus cervus - jelenak

Tipična staništa ove vrste predstavljaju kitnjakove kontinetalne…

Graphoderus bilineatus - dvoprugasti kozak

Dvoprugasti kozak je srednje veliki podvodni kukac dužine od…

Euphydryas aurinia - močvarna riđa

Staništa leptira močvarne riđe su vlažne vapnenjačke otvorene…
,

Emys orbicularis - barska kornjača

Emys orbicularis - barska kornjača Barska kornjača najčešće…
,

Cerambyx cerdo – hrastova strizibuba

Velika hrastova cvilidreta svojom je biologijom dominantno vezana…
,

Castor fiber - europski dabar

Europski dabar je jedan od najvećih živih vrsta glodavca i…
,

Bombina bombina x B. variegata – crveni/žuti mukač

Ova vrsta preferira toplije vrijeme, te su odrasle žabe aktivne…
,

Barbastella barbastellus – širokouhi mračnjak

Osim brdskih i gorskih područja ova vrsta šišmiša naseljava…