Kategorija zaštite: značajni krajobraz
Površina: 20270,25 ha
Ekološka mreža: NATURA 2000 područje- Sunjsko polje HR2000420, Donja Posavina HR1000004

Registarski broj: 471
Ciljevi očuvanja: ptice močvarice, vidra; autohtona pasmina hrvatski posavac; poplavne šume, poplavni travnjaci, stari rukavci; krajobrazne vrijednosti

Preventivno zaštićeni značajni krajobraz Sunjsko polje nalazi se s desne strane rijeke Save i čini prirodnu cjelinu s Parkom prirode Lonjsko polje, a obuhvaća područje uz rijeku Sunju i njezine pritoke.
Ukupne površine od 20.270,25 ha na području Sunjskog polja izmjenjuju se poplavne šume hrasta lužnjaka, crne johe i poljskog jasena – 50%, a vlažne i mezofilne livade, nitrofilni travnjaci i pašnjaci čine ostalih 50% površine. Sunjsko polje sa svim svojim dosadašnjim sadržajima područje je od međunarodnog značaja te zahtijeva posebnu brigu i pažnju u daljnjem gospodarenju ovim prostorom.
Ove pašnjačke površine izuzetno su bitne za održanje ekstenzivnog stočarstva koje predstavlja važnu tradicionalnu gospodarsku djelatnost lokalnog stanovništva. Lokalna udruga uzgajivača posavskog konja brine o očuvanju ugrožene autohtone pasmine ovoga kraja.

Stoka uzgajana na tradicionalan način održava travnjačku vegetaciju i sprečava zarastanje pašnjaka. Također, uzgoj stoke uvjetuje i košnju ovih livada radi osiguravanja zimske prehrane stoke u štalama.
Na ovaj način održavaju se livade koje su ujedno i važno stanište strogo zaštićenih i ugroženih vrsta ptica – kosca (Crex crex) i eje livadarke (Cyrcus pygargus), štekavca (Haliaetus albicilla), crne rode (Ciconia nigra), orla kliktaša (Aquila pomarina).

Sunjsko polje čini ekološku cjelinu s područjem parka prirode Lonjsko polje te je kao takvo dio područja značajnog za ptice “Donja Posavina”.