Osnovni propisi

Temeljni propis koji regulira zaštitu prirode je Zakon o zaštiti prirode. Novi Zakon o zaštiti prirode  proglašen je 24. lipnja 2013. i u potpunosti je stupio na snagu 06. srpnja 2013. (NN 80/13).

Strategija i akcijski plan zaštite prirode RH za razdoblje od 2017. do 2025. godine, temeljni je dokument zaštite prirode Republike Hrvatske kojim se određuju dugoročni ciljevi i smjernice  očuvanja bioraznolikosti i georaznolikosti te način njezina provođenja (NN 72/2017)

Uredbom o ekološkoj mreži proglašena je ekološka mreža Republike Hrvatske koja je ujedno i ekološka mreža NATURA 2000. Za svako pojedino područje ekološke mreže utvrđene su ciljne vrste i stanišni tipovi, kao i kartografski prikaz ekološke mreže.
NATURA 2000 za Republiku Hrvatsku proglašena je 26. rujna 2013. godine, kada je Vlada Republike Hrvatske donijela Uredbu o ekološkoj mreži (NN 124/13).
NATURA 2000 je ekološka mreža Europske unije koju čine najznačajnija područja za očuvanje vrsta i stanišnih tipova.