Osnovni propisi

Temeljni propis koji regulira zaštitu prirode je Zakon o zaštiti prirode. Novi Zakon o zaštiti prirode  proglašen je 24. lipnja 2013. i u potpunosti je stupio na snagu 06. srpnja 2013. (NN 80/13).

Nacionalna strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti (NSAP), temeljni je strateški dokument zaštite prirode Republike Hrvatske (NN br. 81/99 NN br. 143/08).

Uredbom o ekološkoj mreži proglašena je ekološka mreža Republike Hrvatske koja je ujedno i ekološka mreža NATURA 2000. Za svako pojedino područje ekološke mreže utvrđene su ciljne vrste i stanišni tipovi, kao i kartografski prikaz ekološke mreže.
NATURA 2000 za Republiku Hrvatsku proglašena je 26. rujna 2013. godine, kada je Vlada Republike Hrvatske donijela Uredbu o ekološkoj mreži (NN 124/13).
NATURA 2000

 je ekološka mreža Europske unije koju čine najznačajnija područja za očuvanje vrsta i stanišnih tipova.