Projekt obnove drvenog mosta na rijeci odri – dosadašnji tijek izvođenja radova

Radovi na gradilištu su u tijeku. Faza 1 gradnje mosta je završena u kojoj su na izrađenom radnom platou odrađeni armirano-betonski piloti, montirane četiri armirano-betonske naglavne grede te na njih postavljena drvena stupišta koja su međusobno povezana sa glavnim kolovoznim gredama. Nakon toga pristupilo se uklanjanju radnog platoa Faze 1 te započelo sa radovima na Fazi 2 izgradnje mosta. Svi AB piloti su odrađeni i nakon planirane montaže AB naglavnih greda slijedi montaža preostalih pet stupišta te izrada gornjeg ustroja mosta.

Unatoč nastojanju da se radovi odrade unutar planiranih rokova, uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta i kvarova na radnim strojevima tijekom Faze 1 radovi su produženi te se završetak radova predviđa za 15. Studenog.