Chalcalburnus chalcoides - velika pliska

Kategorija ugroženosti: VU – rizična populacija. Ekologija:…

Umbra krameri - crnka

Ekologija: Ovo je vrsta koja naseljava močvarna i poplavna…
,

Maculinea alcon

Ekologija: Stanište su mu vlažne livade s biljkom hraniteljicom…

Gymnocephalus schraetser - prugasti balavac

Ekologija: Živi u manjim jatima u zoni mrene, deverike, ali…

Aythya nyroca - patka njorka

Ekologija: Prebivaju u plitkim močvarama s bujnim vodenim raslinjem,…

Egretta alba - velika bijela čaplja

Ekologija: Gnijezde se na većim kopnenim ili priobalnim močvarama,…

Botaurus stellaris - bukavac

Ekologija: Obitava u nizinskim močvarnim područjima s gustom…

Ardeola ralloides - žuta čaplja

Ekologija: Obitavaju na plitkim močvarama, manjim barama, kanalima,…

Anas strepera - patka kreketaljka 

Ekologija: Gnijezdi na prostranim, plitkim, otvorenim slatkim…

Podiceps nigricolis - crnogrli gnjurac

Ekologija: Gnijezde se na plitkim, najčešće prostranim vodama,…