E.3.1. Mješovite hrastovo-grabove i čiste grabove šume

E.3.1. Mješovite hrastovo-grabove i čiste grabove šume (Sveza…

E.2.2. Poplavne šume hrasta lužnjaka

E.2.2. Poplavne šume hrasta lužnjaka (Sveza Alno-Quercion roboris…

E.2.1. Poplavne šume crne johe i poljskog jasena

E.2.1. Poplavne šume crne johe i poljskog jasena (Sveze Alno-Ulmion…

E.1.2. Poplavne šume topola

E.1.2. Poplavne šume topola (Sveza Populion albae Br.-Bl. 1931)…

E.1.1. Poplavne šume vrba

(Sveza Salicion albae Soó 1930) – obuhvaća poplavne šume…

D.1.1. Vrbici na sprudovima

D.1.1. Vrbici na sprudovima (Razred SALICETEA PURPUREAE M. Moor…

C.3.4. Europske suhe vrištine i travnjaci trave tvrdače

C.3.4. Europske suhe vrištine i travnjaci trave tvrdače (Razred…

C.2.4.1.4. Livade djeteline i puzave rosulje

C.2.4.1.4. Livade djeteline i puzave rosulje (As. Trifolio-Agrostidetum…

C.2.4.1.3. Travnjaci grpka i puzave rosulje

C.2.4.1.3. Travnjaci grpka i puzave rosulje (As. Rorippo-Agrostidetum…

C.2.4.1.2. Travnjaci sitova i dugolisne metvice

C.2.4.1.2. Travnjaci sitova i dugolisne metvice (As. Junco-Menthetum…